Ηλεκτρισμός-Note 3

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη Μεθοδολογία, καθώς και σύμφωνα με τα την Ενότητα 9 του Κώδικα, ο υπολογισμός των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

 

α) Η ΡΑΕ, αποφασίζει επί του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή (AR) για τα 4 έτη της Ρυθμιστικής Περιόδου (ΡΠ), λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση από τον Διαχειριστή. Για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή (AR) για κάθε έτος της ΡΠ λαμβάνονται υπόψη εκτιμήσεις για:

 • τις προϋπολογιζόμενες  ετήσιες λειτουργικές δαπάνες του ΕΣΜΗΕ (Ο).
 • τις ετήσιες αποσβέσεις επί των ενσώματων και ασώματων παγίων του Διαχειριστή (Dep).
 • την απόδοση (R) που αναγνωρίζεται επί των απασχολούμενων κεφαλαίων ως το γινόμενο των εξής παραμέτρων:
 • της εκτιμώμενης αξίας της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) του έτους.
 • του πραγματικού προ φόρων εκατοστιαίου ποσοστού απόδοσης (r).

 

β) Η ΡΑΕ, εφόσον κριθεί σκόπιμο, εξομαλύνει τις διακυμάνσεις του Επιτρεπόμενου Εσόδου μεταξύ των ετών της Ρυθμιστικής Περιόδου,  και υπολογίζει το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή (RR) για το επόμενο έτος. Το Απαιτούμενο Έσοδο (RR), αποτελείται από το Επιτρεπόμενο Έσοδο (AR), συνυπολογίζοντας και τις εξής παραμέτρους:

 • Το κόστος έργων του ΕΣΜΗΕ που υλοποιούνται με τη χρηματοδότηση Τρίτων (παράμετρος Κ)
 • Υποανακτήσεις ή υπερανακτήσεις  εσόδων από την εφαρμογή των χρεώσεων κατά τα προηγούμενα έτη (παράμετρος Π1).
 • Τις εκκαθαρίσεις λόγω υποεπένδυσης ή υπερεπένδυσης τα προηγούμενα έτη (παράμετρος Π2).
 • Τα έσοδα από τη δημοπράτηση των Διασυνδετικών Δικαιωμάτων (παράμετρος Π3).
 • Τα έσοδα από τη συμμετοχή στο Μηχανισμό Αντιστάθμισης (ITC) μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς για τη συνιστώσα της χρήσης των υποδομών (παράμετρος Π4).
 • Τα έσοδα του Διαχειριστή από άλλες, μη ρυθμιζόμενες, δραστηριότητες (παράμετρος Π5).

 

γ) Βάσει του εγκεκριμένου Απαιτούμενου Εσόδου του εκάστοτε έτους  εγκρίνονται από την ΡΑΕ οι μοναδιαίες τιμές των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος , οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή ένα μήνα μετά την έναρξη ισχύος τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 140 του ν.4001/2011.