Εμπορία

Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Εμπορίας

Η έκδοση αδειών Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο του νόμου ν.4001/2011,[1]  και του αντίστοιχου Κανονισμού Αδειών.[2]  Στο Άρθρο 134 παράγραφοι 2 και 4 του Ν.4001/2011 διαφοροποιούνται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την έκδοση της άδειας Προμήθειας ή Εμπορίας και εισάγονται νέες διατάξεις που αντικαθιστούν τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν.2773/1999 όπως ίσχυε. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,[3]  η ΡΑΕ αποφασίζει για τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών.

Αίτηση για χορήγηση άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλλεται στη ΡΑΕ σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα 2, Μέρος 1 και 2 του σχετικού Κανονισμού Αδειών και συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα 2, Μέρος 3 και 5 (Έντυπο Αίτησης). Η εξέταση του Φακέλου από τη ΡΑΕ ξεκινάει μόνο εφόσον αυτός θεωρηθεί πλήρης, δηλαδή εφόσον το έντυπο της αίτησης συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα βάσει Κανονισμού Αδειών έγγραφα, από την ολοκλήρωση της προθεσμίας της σχετικής δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και από το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου τέλους (Ενδεικτικός κατάλογος απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για την υποβολή της αίτησης).

 1. Δικαίωμα και προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για Άδεια Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δικαίωμα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του Κανονισμού Αδειών, έχουν ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) οι οποίες διαθέτουν κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, το εταιρικό κεφάλαιο που καθορίζεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, και : α) έχουν συσταθεί νόμιμα και εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας ή σε τρίτες χώρες, αν σχετικό δικαίωμα απορρέει από διμερή συμφωνία που η χώρα έχει συνάψει με την Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή  β) έχουν συστήσει νομίμως υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Ο κάτοχος της Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν μπορεί να ασκεί και τη δραστηριότητα της Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 Προϋποθέσεις

Ο υποψήφιος Έμπορος Ηλεκτρικής Ενέργειας πρέπει να:

 1. έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (€60.000) ευρώ.
 2. διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση δραστηριότητας της εμπορίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και να
 3. έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, η οποία αποδεικνύεται από τα συνυποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία της αίτησης.

 

 1. Ανταποδοτικό τέλος αίτησης
 • Το προβλεπόμενο τέλος (ΦΕΚ Β’ 43/22.01.2001) καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό της ΡΑΕ (ΙΒΑΝ: GR68 0140 3580 3580 0200 2002 392, SWIFT CODE: CRBAGRAA) και υπολογίζεται βάσει της αιτούμενης μέγιστης ισχύος (μέγιστη ισχύ που μπορεί η εταιρεία να προμηθεύσει αθροιστικά στο σύνολο των πελατών της ανά ώρα).
 • Στην περίπτωση αίτησης χορήγησης νέας άδειας, το τέλος ορίζεται σε  29,36€ ανά ΜW.
 • Στην περίπτωση τροποποίησης των όρων υπάρχουσας άδειας το τέλος ορίζεται σε  5,86€ ανά MW της αρχικής άδειας.
 • Στην περίπτωση τροποποίησης λόγω αύξησης ισχύος το τέλος ορίζεται σε  5,86€ ανά MW της αρχικής άδειας + 29,36€ για κάθε επιπλέον MW βάσει της  αύξησης).

 

 1. Δημοσίευση

Εντός προθεσμίας  δεκαπέντε  (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση της Άδειας, η ΡΑΕ δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της περίληψη του περιεχομένου της αίτησης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 1. την επωνυμία του αιτούντος νομικού προσώπου,
 2. το είδος της αιτηθείσας Άδειας (Άδεια Εμπορίας)
 3. κάθε άλλη πληροφορία ή στοιχείο που η Αρχή κρίνει απαραίτητο να δημοσιευθεί. (Δημοσίευση Αίτησης Εμπορίας)

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο καθώς και για τον Ενδεικτικό κατάλογο απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για την υποβολή της αίτησης άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, εδώ. (note 15)


[1] Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α’/22.08.2011)

[2] Πρώτο Μέρος του Κανονισμού Αδειών «Άδεια Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 135 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.20012)

[3] Ν.4001/2011, παράγραφος 13