ΦοΣΕ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 640/2018 και 233/2022, η ΡΑΑΕΥ εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την άσκηση της δραστηριότητας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διαδικασία χορήγησης, τροποποίησης και ανάκλησης των αδειών προκειμένου για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης καταναλωτών από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Αδειών Εκπροσώπησης συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρχείο Μητρώου Αδειών ΦοΣΕ