Παραγωγή

Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί από τη ΡΑΕ άδεια παραγωγής, βάσει των διατάξεων του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) και του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.[1]

Σημειώνεται ότι, για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο και βάσει των διατάξεων του οικείου Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, ως «κατανεµόµενες» ορίζονται οι μονάδες που χρησιμοποιούν συμβατικό καύσιμο, οι υδροηλεκτρικές μονάδες άνω των 15 MW («μεγάλα υδροηλεκτρικά»), καθώς και οι μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που διαθέτουν ισχύ μεγαλύτερη από 35 MW.

Πληροφορίες για τη διαδικασία  Ηλεκτρονική Καταχώρηση και τα Έντυπα αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής μπορείτε να βρείτε εδώ: (note 13)


[1] ΦΕΚ Β’ 1498/8.12.2000