Αποθήκευση Ηλεκτρισμού

Συχνές ερωτήσεις για την κατάθεση αιτήσεων χορήγησης Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας:

1. Πότε μπορώ να καταθέσω νέα αίτηση;

Οι νέες αιτήσεις καταθέτονται εντός κύκλου. Ως κύκλος ορίζονται οι πρώτες  δέκα (10) ημέρες κάθε μήνα.

2. Που καταθέτω την αίτηση;

Μέχρι τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά στο e-mail info@rae.gr.

3. Από ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύεται η αίτησή μου;

Οι νέες αιτήσεις είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα Άρθρου 132ΣΤ του ν.4001/2011, με διακριτή δομή και πληρότητα στοιχείων.

 

4. Τι μορφή θα έχουν τα shapefile που πρέπει να καταθέσω;

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο shapefile σύμφωνα με το πρότυπο και τις οδηγίες. Το αρχείο θα πρέπει να έχει πολυγωνική γεωμετρία, να συμφωνεί με το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα και να είναι συμπληρωμένος ο πίνακας ιδιοτήτων.

 

5. Πρέπει να δημοσιεύω την περιγραφή της αίτησης σε εφημερίδες;

Οι αιτήσεις δεν πρέπει να συνοδεύονται από δημοσιεύσεις σε εφημερίδες. Η ανακοίνωση για τις νέες αιτήσεις κάθε κύκλου γίνονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ από τη ΡΑΕ, έως και είκοσι (20) ημέρες μετά το πέρας του κύκλου.

6. Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση τροποποίησης Άδειας Αποθήκευσης;

Οι αιτήσεις τροποποίησης καταθέτονται εντός κύκλου συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα έγγραφα του Άρθρου 132ΣΤ του ν.4001/2011 και το τέλος υποβολής, με εξαίρεση τις τροποποιήσεις εκτός κύκλου, οι οποίες είναι οι παρακάτω:

(α) μείωση των ορίων του πολυγώνου της εγκατάστασης, εφόσον το τροποποιημένο πολύγωνο αποτελεί υποσύνολο του αρχικού πολυγώνου,

(β) μείωση ή αύξηση της μέγιστης ισχύος έγχυσης του σταθμού αποθήκευσης ή της μέγιστης ισχύος απορρόφησης σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του δέκα τοις εκατό (10%) της αντίστοιχης τιμής της αρχικής άδειας αποθήκευσης,

(γ) μείωση ή αύξηση της εγκατεστημένης χωρητικότητας του σταθμού αποθήκευσης σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τιμής της αρχικής άδειας αποθήκευσης,

(δ) μείωση ή αύξηση της εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας του σταθμού αποθήκευσης σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο του δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής της αρχικής άδειας αποθήκευσης.

7. Που καταθέτω το εφάπαξ τέλος υποβολής αίτησης;

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της ΡΑΕ, στους οποίους καταθέτονται τα τέλη υποβολής, είναι:

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΑΕ  (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)

ΙΒΑΝ: GR 5701 1072 0000 0072 0545 00045

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΑΕ (ALPHA BANK)

IBAN: GR 6801 4035 8035 8002 0020 02392

8. Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να καταθέσω ως τέλος υποβολής νέας αίτησης;

Το εφάπαξ τέλος υποβολής νέας αίτησης είναι 60 ευρώ/MW μέγιστης ισχύος έγχυσης, με ανώτατο όριο τα 12.000 ευρώ.

9. Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να καταθέσω ως τέλος υποβολής αίτησης τροποποίησης;

Το εφάπαξ τέλος υποβολής τροποποίησης εντός κύκλου είναι 12 ευρώ/MW μέγιστης ισχύος έγχυσης, με ανώτατο όριο τα 2.400 ευρώ. Ειδικά για την περίπτωση αίτησης αύξησης της μέγιστης ισχύος έγχυσης του Σταθμού Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας πέραν του δέκα τοις εκατό (10%), το τέλος ορίζεται 60 ευρώ/MW μέγιστης ισχύος έγχυσης που προστίθεται στην αρχικά αναγραφείσα στην Άδεια Αποθήκευσης. Για τροποποιήσεις εκτός κύκλου, δεν καταβάλλεται τέλος υποβολής.

10. Χρειάζεται να αποδεικνύω την εξασφάλιση της θέσης εγκατάστασης του σταθμού;

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό εξασφάλισης της θέσης εγκατάστασης, μόνο εάν πρόκειται για ιδιωτική έκταση. Εάν πρόκειται για δημόσια έκταση, αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση ότι είναι δημόσια.

11. Ποια είναι η προθεσμία για κατάθεση αίτησης για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον υποχρεούμαι σε διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων;

Η προθεσμία είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Αποθήκευσης. Ειδικά για τις Άδειες Αποθήκευσης που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά έξι (6) επιπρόσθετους μήνες.

12. Πως τεκμηριώνεται η οικονομική επάρκεια του αιτούντος;

Σύμφωνα με το κριτήριο (βδ) της παρ. 9 του Άρθρου 70 του ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022) εξετάζεται «η οικονομική επάρκεια του αιτούντος και η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου, εφαρμοζόμενου αναλογικά του Μέρους 4 του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/30.11.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 5291)».

 

Ειδικά εάν ο φορέας επικαλείται την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, οφείλει να μεριμνήσει για την υποβολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) της επιστολής τραπεζικής χρηματοδότησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), από την εκδότρια τράπεζα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (info@rae.gr) της ΡΑΕ, κάνοντας σχετική παραπομπή στον αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου της αίτησης, σύμφωνα με την από 31.01.2014 Ανακοίνωση της Αρχής (https://www.rae.gr/genika-nea/2522/) .

 


Ανακοινώσεις

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθηκεύσεων - Κύκλος Ιουλίου 2023
Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθηκεύσεων - Κύκλος Σεπτεμβρίου 2022

Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Σεπτεμβρίου 2022:

Αιτήσεις και τροποποιήσεις αποθηκεύσεων - Κύκλος Αυγούστου 2022

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου και Αυγούστου 2022: