Υποδομές

Κατά τον ορισμό που έχει περιληφθεί στον ν. 4001/2011, το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ιδιοκτησίας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτελείται από: α) τις γραμμές υψηλής τάσης, β) τις διεθνείς διασυνδέσεις, καθώς και γ) το σύνολο των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που απαιτούνται για την ομαλή, ασφαλή και αδιάλειπτη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας υπό υψηλή (κυρίως 150 kV) και υπερ-υψηλή (κυρίως 400 kV) τάση από σταθμούς παραγωγής προς υποσταθμούς μεταφοράς, μεταξύ υποσταθμών μεταφοράς και προς ή από οποιαδήποτε διεθνή διασύνδεση της χώρας. Στο ΕΣΜΗΕ εντάσσονται επίσης τα έργα διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με αυτό (υποβρύχιες διασυνδέσεις HVAC ή HVDC). Δεν περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Διανομής, καθώς και τα δίκτυα υψηλής τάσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τα οποία εντάσσονται εκ του νόμου στο Δίκτυο Διανομής.

Κατά τον ορισμό που έχει περιληφθεί στον ν. 4001/2011, το Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στη χώρα και το οποίο αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό. Τα δίκτυα που εντάσσονται στο ΕΔΔΗΕ, εκτός από τα δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ μέσω των υποσταθμών υψηλής τάσης προς μέση τάση (ΥΤ/ΜΤ).

Η ανάπτυξη τόσο του Συστήματος Μεταφοράς όσο και του Δικτύου Διανομής σχεδιάζεται και προγραμματίζεται σε ετήσια βάση, από τους αρμόδιους Διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του Συστήματος αποτελεί το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ), ενώ το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) με χρονικό ορίζοντα πενταετίας αποτελεί το εργαλείο για την ανάπτυξη του ΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των ως άνω Προγραμμάτων Ανάπτυξης. Επίσης, παρακολουθεί το χρόνο που χρειάζονται οι Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων Διανομής για την πραγματοποίηση των συνδέσεων χρηστών, την υλοποίηση επισκευών και την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες των Συστημάτων και των Δικτύων τους. Δύναται, επίσης, να καθορίζει προθεσμίες σχετικά µε τα ανωτέρω, καθώς και ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν υπέρ των χρηστών σε περίπτωση µη τήρησης των προθεσμιών.

 

Αναφορικά µε τις µη ανταγωνιστικές δραστηριότητες του ενεργειακού τομέα, η ΡΑΕ έχει ως βασική κατά νόμο αρμοδιότητα την εφαρμογή ρυθμιστικών μέτρων, ούτως ώστε να διασφαλίζονται αφ’ ενός η πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα Δίκτυα, προκειμένου να προάγεται µε οικονομικά αποδοτικό τρόπο η παροχή ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, η εν γένει ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς ενέργειας και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αφ’ ετέρου η προστασία των συμφερόντων των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση µε τις τιμές και τη διαφάνεια των τιμολογίων, έτσι ώστε να µην πλήττονται υπέρμετρα από τα επίπεδα των σχετικών χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς.