Διεθνείς Διασυνδέσεις

Η διαχείριση της συμφόρησης στις διασυνδέσεις και η εκχώρηση ικανότητας μεταφοράς αυτών, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο της ανωτέρω διαχείρισης, διέπεται από τις αρχές του Κανονισμού (ΕΚ)2019/943 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκχωρεί στους ενδιαφερόμενους ικανότητα μεταφοράς στις διασυνδέσεις σε χρονικό ορίζοντα έως ένα (1) έτος. Η εκχώρηση ικανότητας μεταφοράς στις διασυνδέσεις η οποία ολοκληρώνεται έως και την ημέρα που προηγείται της Ημέρας Κατανομής πραγματοποιείται μέσω εμφανών  διαγωνισμών (δυναμικότητας – «explicit auctions») σε ετήσια, εβδομαδιαία και ημερήσια βάση. Έως την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλει στη ΡΑΕ σχέδιο όρων και κανόνων που διέπουν τους διαγωνισμούς που διενεργούνται για την εκχώρηση ικανότητας μεταφοράς στις διασυνδέσεις το επόμενο ημερολογιακό έτος. Οι όροι και οι κανόνες εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ.

Η διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς στις διασυνδέσεις, η οποία εκχωρείται προς δέσμευση με τους διαγωνισμούς της παραγράφου (2) σε μακροχρόνια βάση από ένα (1) μήνα έως και ένα (1) έτος καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Με την απόφασή της η ΡΑΕ δύναται να καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό δέσμευσης της διατιθέμενης στο διαγωνισμό ικανότητας μεταφοράς από έναν δικαιούχο συμμετοχής.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διαχειρίζεται τα έσοδα από το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για τη δέσμευση ικανότητας μεταφοράς στις διασυνδέσεις όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό 2019/943 (Άρθρο 19).

Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνει διασυνδέσεις με την Αλβανία (AL), τη Βόρεια Μακεδονία (MK), τη Βουλγαρία (BG), την Τουρκία (TR) και την Ιταλία (IT).

Κανόνες Δημοπρασιών για εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας

Μπορείτε να βρείτε τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δημοπρασιών στον ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ

Χρήση Εσόδων Από Τις Δημοπρασίες

Tα έσοδα από το αντάλλαγμα που καταβάλλεται για τη δέσμευση ικανότητας μεταφοράς στις διασυνδέσεις, πιστώνονται σε Λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού που διατηρεί ο ΑΔΜΗΕ και χρησιμοποιούνται για σκοπούς οι οποίοι προβλέπονται από το άρθρο 19 του Κανονισμού 943/2019 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις Εκθέσεις της ΡΑΕ σχετικά με τη διαχείριση του Εισοδήματος Συμφόρησης του ΑΔΜΗΕ παρακάτω:

Αρχείο Ανακοινώσεων

2022

2021

2020