Κανονιστικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το Ν.4001/2011, αρμόδιοι φορείς αναφορικά με τη δραστηριότητα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διαχειριστές και οι κύριοι των δικτύων διανομής. Βασικό κανονιστικό πλαίσιο αποτελούν οι άδειες με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας των αρμόδιων φορέων διανομής καθώς και οι κώδικες διαχείρισης των δικτύων διανομής.

Με τους κώδικες καθορίζονται όροι, διαδικασίες, προδιαγραφές και απαιτήσεις και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια σε σχέση με τις επιμέρους συνιστώσες της δραστηριότητας της διανομής και της διαχείρισης των δικτύων, δηλαδή:

  • το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων
  • την πρόσβαση παραγωγών, καταναλωτών και προμηθευτών στο δίκτυο και σε υπηρεσίες διαχειριστή δικτύου
  • την απόδοση της δραστηριότητας και την ποιότητα υπηρεσιών
  • το κόστος της δραστηριότητας και τον επιμερισμό του στους πελάτες

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αυτού περνάει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. Οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ εξειδικεύονται με Εγχειρίδια Εφαρμογής που προβλέπονται σε αυτόν. Το βασικό κανονιστικό πλαίσιο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσπίζονται με αποφάσεις της ΡΑΕ κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων φορέων διανομής. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα και των Εγχειριδίων Εφαρμογής, οι οποίες δεν έχουν οικονομικό αντίκτυπο στους χρήστες των δικτύων, καθορίζονται με Οδηγίες Εφαρμογής που δύναται να εκδίδει ο Διαχειριστής Δικτύου. Η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει την τροποποίηση του περιεχομένου των Οδηγιών Εφαρμογής.

Η εφαρμογή του βασικού κανονιστικού πλαισίου ρυθμίζεται με αποφάσεις ΡΑΕ οι οποίες προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Δικτύου. Οι κυριότερες από τις αποφάσεις αυτές αφορούν στη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ, στις Αποφάσεις Ρύθμισης της Διανομής και στον καθορισμό των χρεώσεων πρόσβασης στο Δίκτυο (χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης Δικτύου), καθώς και χρεώσεων για λοιπές υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής Δικτύου κατόπιν αιτήματος χρηστών του Δικτύου και Προμηθευτών.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το βασικό κανονιστικό πλαίσιο για τη δραστηριότητα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τις αποφάσεις εφαρμογής του πλαισίου μπορείτε να βρείτε εδώ. (note 6)