Ανάπτυξη Δικτύου

Η ανάπτυξη του Δικτύου αναφέρεται σε επενδύσεις για την επέκταση, την ενίσχυση, την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, καθώς και των υποδομών, των συστημάτων και του εξοπλισμού του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, τα οποία αποσκοπούν κυρίως:

  • στην εξυπηρέτηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης μεταβολών στα χαρακτηριστικά του φορτίου ή της παραγωγής
  • στην ικανοποίηση των αναγκών σύνδεσης νέων Χρηστών ή τροποποίησης υφιστάμενων συνδέσεων Χρηστών
  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του Δικτύου και της ποιότητας υπηρεσιών
  • στην τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας λειτουργίας του Δικτύου και προστασίας του περιβάλλοντος
  • στη μείωση του συνολικού μακροχρόνιου κόστους του Δικτύου
  • στην ανταπόκριση των Διαχειριστών στα καθήκοντά τους με τον πλέον οικονομικό τρόπο
  • Η ανάπτυξη του Δικτύου σχεδιάζεται και προγραμματίζεται σε ετήσια βάση. Βασικό εργαλείο αποτελεί το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ), το οποίο εκπονείται από τον Διαχειριστή Δικτύου και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και προσδιορίζει τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του Δικτύου με χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Η υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου παρακολουθείται μέσω Προγραμμάτων Ανάπτυξης τα οποία καταρτίζει σε ετήσια βάση ο Διαχειριστής βάσει του τρέχοντος Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια και τις σχετικές διαδικασίες περιλαμβάνονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. Πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης του Δικτύου μπορείτε να βρείτε εδώ: (note 8)