Ρυθμιζόμενο Έσοδο & Χρεώσεις Χρήσης

Βασικός σκοπός του προσδιορισμού του ρυθμιζόμενου εσόδου της δραστηριότητας διανομής είναι να διασφαλίσει ότι ο Διαχειριστής ανακτά το κόστος της δραστηριότητας που ο Ρυθμιστής κρίνει εύλογο για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Δικτύου προκειμένου να ανταποκρίνεται στη ζήτηση για υπηρεσίες διανομής, καθώς και ότι ο Διαχειριστής έχει κίνητρα για τη μείωση του κόστους αυτού, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του, χωρίς να υποβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας, η απόδοση του Δικτύου ή η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το εύλογο κόστος του Διαχειριστή ανακτάται από τους χρήστες του Δικτύου μέσω των χρεώσεων χρήσης.

Η μεθοδολογία προσδιορισμού των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου αποσκοπεί στον επιμερισμό του κόστους στους χρήστες του Δικτύου με δίκαιο τρόπο, δηλαδή με βάση το κόστος που αυτοί προκαλούν στο δίκτυο, καθώς και στην παροχή οικονομικών σημάτων στους χρήστες, για τη διαμόρφωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς τους με τρόπο που να συμβάλει στη μείωση του κόστους της δραστηριότητας.

Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ καθορίζεται το γενικό πλαίσιο και τίθενται οι βασικές αρχές και οι στόχοι της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ, είναι:

  • Καθορισμός Επιτρεπόμενου Εσόδου για περίοδο από 3 έως 5 έτη (Ρυθμιστική Περίοδος Διανομής), λαμβάνοντας υπόψη το εύλογο κόστος των απασχολούμενων κεφαλαίων της δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, τις προβλεπόμενες επενδύσεις της περιόδου και τις εύλογες λειτουργικές δαπάνες.
  • Καθορισμός Απαιτούμενου Εσόδου λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση του Δικτύου (απώλειες), την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και το αποτέλεσμα εκκαθάρισης για τις επενδύσεις, τις μη ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες και τα έσοδα από λοιπές πωλήσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται πόροι που συνυπολογίζονται στο Επιτρεπόμενο Έσοδο.
  • Καθορισμός ελεγχόμενων λειτουργικών δαπανών βάσει των εύλογων και αποδοτικών δαπανών της προηγούμενης περιόδου, λαμβάνοντας υπόψη εκτιμήσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας, μεταβολές στον όγκο της δραστηριότητας και τις τιμές βασικών πόρων, σε συνδυασμό με μηχανισμό κινήτρου προς τον Διαχειριστή για τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.
  • Κίνητρα για την έγκαιρη υλοποίηση επενδύσεων με σημαντικά οφέλη για την αγορά (έργα Μείζονος Σημασίας), μέσω παροχής πρόσθετης απόδοσης (wacc premium).
  • Δυνατότητα αναθεώρησης Επιτρεπόμενου Εσόδου εντός της περιόδου, λόγω σημαντικών και απρόβλεπτων μεταβολών σε παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος της δραστηριότητας.
  • Διαδικασία που ξεκινά 18 μήνες πριν την έναρξη της ρυθμιστικής περιόδου και περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με τον Διαχειριστή καθώς και δημόσια διαβούλευση, για να καταλήξει στην Απόφαση Ρύθμισης Διανομής, με την οποία καθορίζονται οι αναγκαίες παράμετροι για τον υπολογισμό του Επιτρεπόμενου και του Απαιτούμενου Εσόδου.

Η μεθοδολογία προσδιορισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου. Βασικές αρχές της μεθοδολογίας αυτής είναι η ανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου του Δικτύου, ο δίκαιος επιμερισμός του στους χρήστες του Δικτύου, η δομή των χρεώσεων να αντανακλά τα διαφορετικά κόστη του δικτύου (π.χ. σταθερά κόστη, κόστη εξαρτώμενα από τη ζήτηση για ισχύ και για ενέργεια), η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η σαφής διατύπωση της μεθοδολογίας προσδιορισμού, η απλότητα του τρόπου προσδιορισμού των χρεώσεων. Για τους παραγωγούς του Δικτύου προβλέπονται εξατομικευμένες χρεώσεις που αφορούν σε τμήματα του Δικτύου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από αυτούς.

Για τους καταναλωτές προβλέπονται ενιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει καταναλωτές που λόγω των βασικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών τους, αναμένεται ευλόγως ότι επιβαρύνουν το κόστος του Δικτύου κατά παρόμοιο τρόπο. Το μεγαλύτερο μέρος του Απαιτούμενου Εσόδου αφορά στη χρέωση ισχύος και επιμερίζεται βάσει της ισχύος την οποία απορροφά το σύνολο των καταναλωτών κάθε κατηγορίας τις ώρες αιχμής φορτίου του Δικτύου. Οι ώρες αιχμής φορτίου καθορίζονται πριν την έναρξη της Ρυθμιστικής Περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τη διακύμανση του φορτίου τα δύο προηγούμενα έτη και διατηρούνται σταθερές καθ’ όλη την περίοδο. Για τις κατηγορίες καταναλωτών με ωριαίους τηλεμετρούμενους μετρητές, η χρέωση ισχύος κάθε καταναλωτή υπολογίζεται βάσει της ζήτησης ισχύος τις ώρες αιχμής φορτίου. Για τις λοιπές κατηγορίες, η χρέωση βασίζεται στη συμφωνημένη ισχύ του πελάτη.

Οι μοναδιαίες χρεώσεις υπολογίζονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου σε ετήσια βάση, αμέσως μετά τον καθορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου για κάθε έτος και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

Στην παρούσα ενότητα δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις της ΡΑΕ καθώς και λοιπές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου και του απαιτούμενου εσόδου και των χρεώσεων χρήσης των δικτύων διανομής.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου και του απαιτούμενου εσόδου του ΔΕΔΔΗΕ και των χρεώσεων χρήσης των δικτύων διανομής καθώς και τις σχετικές αποφάσεις ΡΑΕ εδώ: (note 9)