Σύνδεση στο Δίκτυο & Λοιπές Υπηρεσίες

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του ανταγωνισμού είναι η πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχεται στους χρήστες (καταναλωτές και παραγωγοί) που το επιθυμούν, με διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και σε λογικές τιμές. Η έννοια της πρόσβασης εμπεριέχει αφενός τη σύνδεση εγκαταστάσεων χρηστών με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου τη χρήση των δικτύων για την απορρόφηση ή την έγχυση ενέργειας.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω βασικών προϋποθέσεων, θεσπίσθηκε με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’179/22.08.2011), πλαίσιο ρυθμιζόμενης πρόσβασης στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ότι αφορά τη σύνδεση στα δίκτυα διανομής, το πλαίσιο αυτό διασφαλίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση χρηστών στα δίκτυα διανομής, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης, καθώς και οι τιμοκατάλογοι (μοναδιαίες χρεώσεις) για τον υπολογισμό των χρεώσεων αυτών, εγκρίνονται  με απόφαση της ΡΑΕ και δημοσιοποιούνται.

Το γενικό πλαίσιο για τη σύνδεση χρηστών στο ΕΔΔΗΕ καθορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και στα Εγχειρίδια Πρόσβασης και Χρεώσεων Σύνδεσης, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και εφαρμόζεται με αποφάσεις της ΡΑΕ, βάσει των οποίων εγκρίνονται οι τιμοκατάλογοι για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης. Με αποφάσεις ΡΑΕ εγκρίνονται επίσης οι χρεώσεις που επιβάλλονται για υπηρεσίες που παρέχει ο Διαχειριστής του Δικτύου εκτός της σύνδεσης και της χρήσης του Δικτύου, κατόπιν αιτήματος χρηστών ή Προμηθευτών (για παράδειγμα, για τον έλεγχο μετρητή ή για την απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση παροχής λόγω χρέους).

Οι σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ καθώς και λοιπές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή του παραπάνω πλαισίου σε ότι αφορά τη σύνδεση χρηστών στα δίκτυα διανομής, καθώς και την παροχή λοιπών υπηρεσιών από τον Διαχειριστή Δικτύου, κατόπιν αιτήματος χρηστών, μπορείτε να βρείτε εδώ: (note 10)