Απώλειες Δικτύου

Κατά τη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος προς τελική κατανάλωση μέσω των δικτύων διανομής ηλεκτρισμού, μέρος αυτής χάνεται μετατρεπόμενο σε θερμότητα στις γραμμές και τα καλώδια (απώλειες χαλκού) και για τη δημιουργία ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στους μετασχηματιστές του δικτύου (απώλειες σιδήρου).

Επιπλέον, η ενέργεια που καταναλώνεται για τη λειτουργία εξοπλισμού του δικτύου, κυρίως σε υποσταθμούς τροφοδότησης του Δικτύου από το Σύστημα, συνήθως δεν μετράται. Τέλος, οι ποσότητες ενέργειας που καταναλώνονται αλλά δεν μετρούνται λόγω σφαλμάτων μέτρησης, ρευματοκλοπής ή για άλλους λόγους, προσμετρώνται επίσης στις απώλειες ενέργειας του δικτύου. Για τις απώλειες ενέργειας που σχετίζονται με τα εγγενή χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών δικτύων (απώλειες χαλκού και σιδήρου) έχει επικρατήσει ο όρος  «τεχνικές απώλειες». Για τις λοιπές απώλειες ενέργειας, χρησιμοποιείται ο όρος «μη τεχνικές απώλειες».

Οι τεχνικές απώλειες ενέργειας εξαρτώνται από πλήθος παραμέτρων που σχετίζονται κυρίως με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του δικτύου (μήκη γραμμών, πλήθος μετασχηματιστών, πυκνότητα φορτίου, διεσπαρμένη παραγωγή), τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των στοιχείων του δικτύου και το επίπεδο φόρτισης σε σχέση με τη μέγιστη δυναμικότητά τους. Οι μη τεχνικές απώλειες συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό με φαινόμενα ρευματοκλοπής.

Οι απώλειες ενέργειας στα δίκτυα διανομής αποτελούν σημαντική συνιστώσα του συνολικού κόστους ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή. Σύμφωνα με τον τρέχοντα σχεδιασμό της αγοράς, οι προμηθευτές υφίστανται το κόστος προμήθειας αυτής της ενέργειας από την αγορά και το ενσωματώνουν στα τιμολόγια λιανικής. Για τις ανάγκες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι αναμενόμενες απώλειες ενέργειας στα δίκτυα διανομής προσεγγίζονται μέσω συντελεστών απωλειών, οι οποίοι υπολογίζονται από τους Διαχειριστές Δικτύου και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

Περαιτέρω, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου προβλέπονται τα εξής:

  • Μηχανισμός σύνδεσης του εσόδου του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ με το επίπεδο των απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο, με στόχο την παροχή κινήτρων στον Διαχειριστή για μείωση των απωλειών.
  • Δημιουργία σύγχρονου πλαισίου για την αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής, το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, λειτουργώντας κατασταλτικά αλλά και αποτρεπτικά, και στην ορθολογικότερη χρήση των εσόδων από διαπιστωμένες ρευματοκλοπές, διασφαλίζοντας παράλληλα διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές.

 Περισσότερες πληροφορίες για τους Συντελεστές Απωλειών, τον Μηχανισμό Κινήτρου Μείωσης Απωλειών, καθώς και σχετικές εκθέσεις και αποφάσεις μπορείτε να βρείτε εδώ: (note 11)