Ποιότητα Υπηρεσιών

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εποπτεύει την απόδοση του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ ως προς τρεις συνιστώσες ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Συνέχεια τροφοδότησης
  • Ποιότητα τάσης
  • Ποιότητα εξυπηρέτησης

H παρακολούθηση της απόδοσης του Διαχειριστή ως προς την ποιότητα υπηρεσιών έχει ως γενικότερους στόχους:

  • Tην ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών που τους παρέχεται καθώς και τις διαστάσεις της. Η δημοσιοποίηση της πληροφορίας αυτής αφενός εξυπηρετεί το ρυθμιστικό στόχο της διαφάνειας και, αφετέρου, καθιστά αντιληπτό από τους χρήστες του Δικτύου το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που απολαμβάνουν.
  • Την ανάδειξη προτεραιοτήτων σε σχέση με την ανάπτυξη των υποδομών του Διαχειριστή, την κατανόηση της σχέσης ποιότητας-κόστους και τη διερεύνηση των σχετικών επιλογών με απώτερο σκοπό την τεχνοοικονομικά βέλτιστη εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών.
  • Τη συγκέντρωση από τη ΡΑΕ όλων των απαραίτητων πληροφοριών, αφενός για τον καθορισμό των στόχων του ρυθμιστικού πλαισίου για τη δραστηριότητα της διανομής και αφετέρου για τη κατάρτιση οδηγιών καταγραφής και επεξεργασίας καθώς και μεθόδων διακρίβωσης από τη ΡΑΕ της εγκυρότητας των σχετικών στοιχείων.

Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου εισάγεται ρυθμιστικό πλαίσιο για την ποιότητα υπηρεσιών, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων προς τον Διαχειριστή του Δικτύου για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και τη διασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών, με οικονομικό τρόπο. Οι λεπτομέρειες του πλαισίου διαμορφώνονται με Εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα και με αποφάσεις της ΡΑΕ. Αναφορικά με ορισμένες διαστάσεις ποιότητας εξυπηρέτησης, αφετηρία αποτελούν το πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του Διαχειριστή του Δικτύου και η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636.

 Μπορείτε να δείτε σχετικές Αποφάσεις και Εκθέσεις για το θέμα εδώ: (note 12)