Κανονιστικό Πλαίσιο Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρισμού

Σύμφωνα με το Ν.4001/2011, η κυριότητα και η διαχείριση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία “Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ”, η οποία λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει το ΕΣΜΗΕ.

Βασικό κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΜΗΕ αποτελεί ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τον οποίο καθορίζονται όροι, διαδικασίες, προδιαγραφές και απαιτήσεις και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια σε σχέση με τις επιμέρους συνιστώσες της δραστηριότητας και διαχείρισης του συστήματος μεταφοράς, καθώς και η απόφαση Πιστοποίησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως ανεξάρτητου διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς διαχωρισμένης ιδιοκτησίας (Ownership Unbundling).[1]

Η διαχείριση του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης, καθορίζονται με εγχειρίδια που προβλέπονται στα επιμέρους Κεφάλαια του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. Το Εγχειρίδια αυτά καταρτίζονται από τον Διαχειριστή και εκδίδονται με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.

Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ οφείλει να διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την εύρυθμη διενέργεια της δραστηριότητας της μεταφοράς, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός επαρκούς, αποτελεσματικού, ασφαλούς και οικονομικού Συστήματος Μεταφοράς.

Η εφαρμογή του βασικού κανονιστικού πλαισίου ρυθμίζεται με αποφάσεις ΡΑΕ, οι οποίες προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και αφορούν σε παραμέτρους, υπολογισμούς και ειδικές εγκρίσεις, που προβλέπονται σε αυτόν και αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σημαντικότερες από τις αποφάσεις αυτές αποτελούν η Μεθοδολογία υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ, οι ετήσιες αποφάσεις έγκρισης του Απαιτούμενου Εσόδου και των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, οι αποφάσεις έγκρισης των Προγραμμάτων Ανάπτυξης, καθώς και των εσόδων από Διεθνείς Διασυνδέσεις.


[1] κατά τα άρθρα 9 και 11 της Οδηγίας 2009/72