Ανάπτυξη Συστήματος

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ) Το ΔΠΑ προσδιορίζει τις κυριότερες υποδομές μεταφοράς που πρέπει να κατασκευαστούν ή να αναβαθμιστούν κατά τα επόμενα δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων έργων για τη διείσδυση των ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους εξής στόχους:

  • Βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας τροφοδοσίας και αύξηση της ικανότητας μεταφοράς και του ορίου ευστάθειας του ΕΣΜΗΕ, καθώς και τεχνολογικές βελτιώσεις.
  • Την άρση των τεχνικών περιορισμών που τίθενται από τα όρια λειτουργίας των στοιχείων του ΕΣΜΗΕ, και ιδίως των συστηματικών Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ.
  • Την παροχή άμεσης κατά το δυνατόν προτεραιότητας πρόσβασης στο ΕΣΜΗΕ σε νέους Χρήστες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παροχής απρόσκοπτης πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
  • Την ενίσχυση της ικανότητας μεταφοράς των υφιστάμενων διασυνδέσεων και την ανάπτυξη νέων διασυνδέσεων.
  • Τη μείωση των απωλειών μεταφοράς στο ΕΣΜΗΕ.

Για κάθε έργο που εντάσσεται στο ΔΠΑ περιλαμβάνεται τεχνική περιγραφή, με την οποία καθορίζονται τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού του, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Ακόμα, στο πλαίσιο παρακολούθησης των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί περιλαμβάνεται αναφορά προόδου υλοποίησης των έργων και  αναλύονται οι λόγοι τυχόν καθυστερήσεων.

Μπορείτε να είτε τη διαδικασία υποβολής του ΔΠΑ από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και έγκρισης από τη ΡΑΕ εδώ: (note 1)

Μπορείτε επίσης να δείτε τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ εδώ: (note 2)

[1] Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 94, 108 και 108α του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) ως ισχύει και σύμφωνα με τα οριζόμενα της Ενότητας 8, Μέρος Α της Επανέκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020 (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020)

 


[1] Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14, 94, 108 και 108α του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.8.2011) ως ισχύει και σύμφωνα με τα οριζόμενα της Ενότητας 8, Μέρος Α της Επανέκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020 (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020)