Ρυθμιζόμενο Έσοδο & Χρεώσεις Χρήσης

Βασικός σκοπός του προσδιορισμού του ρυθμιζόμενου εσόδου της δραστηριότητας διανομής είναι να διασφαλίσει ότι ο Διαχειριστής ανακτά το κόστος της δραστηριότητας που ο Ρυθμιστής κρίνει εύλογο για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Συστήματος προκειμένου να ανταποκρίνεται στη ζήτηση για υπηρεσίες μεταφοράς, καθώς και ότι ο Διαχειριστής έχει κίνητρα για τη μείωση του κόστους αυτού, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του, χωρίς να υποβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας, η απόδοση του Συστήματος ή η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το εύλογο κόστος του Διαχειριστή ανακτάται από τους χρήστες μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), σύμφωνα με τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ» (Απόφαση ΡΑΕ 495/2021) και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020).

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ είναι:

Υπολογισμός Επιτρεπόμενου Εσόδου:

 • 4-ετής ρυθμιστική περίοδος Μεταφοράς
 • Εκτίμηση του Επιτρεπόμενου Εσόδου του Διαχειριστή σε ονομαστικούς όρους που στηρίζεται μεταξύ άλλων σε πιστοποιημένα από Ορκωτό Ελεγκτή στοιχεία.
 • Διάκριση των λειτουργικών δαπανών σε ελεγχόμενες (ως προς το ύψος τους από τον Διαχειριστή) και μη ελεγχόμενες.
 • Πρόβλεψη για την αφαίρεση εσόδων τα οποία προέρχονται από λοιπές ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, οι οποίες δεν διαχωρίζονται λογιστικά.
 • Υπολογισμός της απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων βάσει ενιαίου μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (wacc) για όλη τη διάρκεια της Ρυθμιστικής Περιόδου, ονομαστικό (nominal) προ-φόρων (pre-tax), με την υιοθέτηση ενός «ιδεατού» συντελεστή δανειακής επιβάρυνσης.

Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) – Ειδική Περιουσιακή Βάση (ΕΠΒ) – Έργα Μείζονος Σημασίας

 • Υπολογισμός του Κεφαλαίου Κίνησης, ως παράμετρο της ΡΠΒ, βάσει μελέτης προσδιορισμού ενός εύλογου ποσού για την κάλυψη των πραγματικών ταμειακών αναγκών του Διαχειριστή (προσέγγιση ‘lead-lag’).
 • Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των μεθοδολογιών σχετικά με την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων και τα κίνητρα που δίνονται για αυτές με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους που λαμβάνουν οι χρήστες από την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων αυτών, επαναπροσδιορίζεται: α) ο τρόπος υπολογισμού της απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων των Έργων Μείζονος Σημασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο και β) το εύρος των τιμών που μπορεί να λάβει αυτή η πρόσθετη απόδοση, καθώς και τα έτη χορήγησης αυτής βάσει του εκάστοτε εγκεκριμένου ΔΠΑ.

Απαιτούμενο Έσοδο – Προσαρμογές και μηχανισμοί κινήτρων

 • Προσαρμογή όλων των παραμέτρων του Απαιτούμενου Εσόδου σε τρέχουσες αξίες.
 • Εκ των υστέρων αξιολόγηση έργων, με πρόβλεψη για συνυπολογισμό (αφαίρεση) από το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή μεγεθών που προκύπτουν από την ενεργοποίηση του μηχανισμού αντικινήτρων μη έγκαιρης υλοποίησης μεγάλων έργων.
 • Συνυπολογισμός (αφαίρεση) από το Απαιτούμενο Έσοδο του Διαχειριστή ποσοστού επί των κερδών από Μη Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες προς όφελος των Χρηστών του ΕΣΜΗΕ.
 • Διατήρηση του μηχανισμού κινήτρου για τις ελεγχόμενες λειτουργικές δαπάνες (opex efficiency incentive mechanism) από την Ρυθμιστική Περίοδο 2022 – 2025, αλλά με ενσωμάτωση πρόβλεψης για τον επιμερισμό του σχετικού οφέλους από την εξοικονόμηση δαπανών μεταξύ Διαχειριστή και χρηστών του ΕΣΜΗΕ εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου που αυτό το όφελος δημιουργείται.

Μπορείτε να δείτε τη διαδικασία υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος εδώ: (note 3)

Το Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ ανακτάται από Πελάτες που συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ και από Πελάτες που συνδέονται σε δίκτυα διανομής τα οποία συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ, μέσω Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, οι οποίες προσδιορίζονται βάσει των γενικών αρχών που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και της μεθοδολογίας που περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος.

Για τον προσδιορισμό των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες γενικές αρχές:

 • Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος προσδιορίζονται με τρόπο ώστε να ανακτάται το αντίστοιχο Απαιτούμενο Έσοδο του ΕΣΜΗΕ
 • Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος αντανακλούν το κόστος που προκαλεί στο ΕΣΜΗΕ η λειτουργία των εγκαταστάσεων κάθε Χρήστη ή/και κάθε κατηγορίας Χρηστών και, στο πλαίσιο αυτό, δύνανται να λαμβάνουν υπόψη και τυχόν μείωση του κόστους του ΕΣΜΗΕ από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Χρηστών ή/και κατηγοριών Χρηστών.
 • Οι Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος παρέχουν στους Χρήστες κατάλληλα οικονομικά σήματα, ώστε οι Χρήστες να διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους κατά τρόπο που συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΕΣΜΗΕ.
 • Η μεθοδολογία υπολογισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας των διάφορων κατηγοριών Χρηστών.
 • Η μεθοδολογία προσδιορισμού των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος περιγράφεται κατά τρόπο απλό και κατανοητό για τους Χρήστες και η προκύπτουσα Χρέωση Χρήσης Συστήματος για κάθε Χρήστη είναι επαρκώς προβλέψιμη και ευχερώς επαληθεύσιμη.

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις ΡΑΕ εδώ: (note 4)