Απόδοση Λειτουργίας Συστήματος Μεταφοράς

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ, όπως αυτές καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,[1] είναι η παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς με στόχο  τη  διατήρηση  της  διαθεσιμότητας  των  καταχωρισμένων  παγίων,  της ασφάλειας του Συστήματος και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.

Για το σκοπό αυτό, ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει σε ετήσια βάση τη σχετική έκθεση απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς παρουσιάζοντας συγκεκριμένους στατιστικούς δείκτες απόδοσης. Η εν λόγω έκθεση εκπονείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΡΑΕ, όπως αυτές διατυπώνονται στο κείμενο «Ρυθμιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς».

Η συστηματική παρακολούθηση (καταγραφή και δημοσίευση) των παραμέτρων λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς συνιστά απαραίτητη διαδικασία στο πλαίσιο των μηχανισμών διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασμού και της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς. Κατά συνέπεια, αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα της ποιότητας τροφοδότησης των καταναλωτών και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποδοτικότητα της λειτουργίας των ανταγωνιστικών τμημάτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο αναλυτικά, η διαδικασία καταγραφής της απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς θα επιτρέψει:

  • Την παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς με διαφανή τρόπο
  • Τη συνολική αποτύπωση της κατάστασης των Στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και την εξέλιξη της στο χρόνο
  • Τη δημιουργία μιας βάσης αναφοράς έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των σχετικών μεγεθών διαχρονικά
  • Τη συστηματική ανάλυση των περιπτώσεων μη εξυπηρέτησης Χρηστών (παραγωγών και καταναλωτών) και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης
  • Τη συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση τόσο των παραμέτρων όσο και των ρεαλιστικών τιμών τους για το μελλοντικό σχεδιασμό μηχανισμών κινήτρων ή κυρώσεων σε σχέση με την απόδοση του Συστήματος Μεταφοράς

Μπορείτε να δείτε τα Στοιχεία και Εκθέσεις Απόδοσης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ εδώ:


[1] Ν. 4001/2011 άρθρο 94 παρ.2