Σύνδεση στο Σύστημα

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του ανταγωνισμού είναι η πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχεται στους χρήστες (καταναλωτές και παραγωγοί) που το επιθυμούν, με διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και σε λογικές τιμές. Η έννοια της πρόσβασης εμπεριέχει αφενός τη σύνδεση εγκαταστάσεων χρηστών με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου τη χρήση των δικτύων για την απορρόφηση ή την έγχυση ενέργειας. Για την εκπλήρωση των παραπάνω βασικών προϋποθέσεων, θεσπίσθηκε με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’179/22.08.2011), πλαίσιο ρυθμιζόμενης πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το πλαίσιο αυτό συγκεκριμένα διασφαλίζει ότι εγκρίνονται με απόφαση της ΡΑΕ και δημοσιοποιούνται:

  • Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις (τιμολόγια σύνδεσης) για τον υπολογισμό των χρεώσεων αυτών.
  • Ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων χρήσης των δικτύων μεταφοράς, καθώς και οι παράμετροι που υπεισέρχονται στον υπολογισμό τους.

Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του ΕΣΜΗΕ προς όφελος των Χρηστών, καθώς και των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων τους που συνδέονται με το ΕΣΜΗΕ, καθορίζονται με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης, σε εφαρμογή και των οριζόμενων στην Ενότητα 5 της Επανέκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.[1]

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Ενότητα του Κώδικα αναφέρονται μεταξύ άλλων οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2016/631 (RfG), 2016/1388 (DCC) και 2016/1447 (HVDC) και οι αντίστοιχες Αποφάσεις της ΡΑΕ 778/2018 (ΦΕΚ Β’ 4643/2018), 1165/2020 (ΦΕΚ Β’ 3757/2020), 1166/2020 (ΦΕΚ Β’ 3698/2020) και 1167/2020 (ΦΕΚ Β’ 3762/2020) που προβλέπονται από αυτούς.


[1] ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020