Διαφάνεια

Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς με διαφανή τρόπο είναι σημαντική για τρεις λόγους:

  • Η λειτουργία του Συστήματος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Οι πληροφορίες που συλλέγονται επιτρέπουν την αξιολόγηση της κατάστασης του Συστήματος με απώτερο στόχο την ενσωμάτωση αυτής της αξιολόγησης στο σχεδιασμό της Ανάπτυξης του Συστήματος αλλά και τη διαχείριση των παγίων.
  • Καταγράφεται συστηματικά η Συντήρηση η οποία πραγματοποιείται και συσχετίζεται με την απόδοση του Συστήματος.

Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων αφορούν τόσο τις προβλέψεις πριν την πραγματική λειτουργία αλλά και όσα τελικά υλοποιήθηκαν. Οι αβεβαιότητες που υπεισέρχονται στη λειτουργία της Αγοράς είναι πολλές και είναι απαραίτητο να παρακολουθείται στενά ο ρόλος τους προκειμένου να περιορίζεται η διακινδύνευση των Συμμετεχόντων αλλά και να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της ακρίβειας των προβλέψεων.

Η ΡΑΕ διασφαλίζει τη διαφάνεια παρακολουθώντας τη συμμόρφωση του ΑΔΜΗΕ με βάση τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.[1] Επιπλέον, με την Απόφαση 76/2007 της ΡΑΕ έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις δημοσιοποίησης για θέματα που δεν καλύπτονται λεπτομερώς στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές πράξεις ΡΑΕ εδώ: (note 5)


[1] Υποενότητα 1.3 της Επανέκδοσης του ΚΔΣ με το ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020, Ευρωπαϊκό πλαίσιο