Αγορά

Με τον ν. 4425/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε, αφενός η κατάργηση του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και του μοντέλου της Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας (Mandatory Pool), αφετέρου η λειτουργία διακριτών αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 «Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας διενεργούνται στις ακόλουθες Αγορές: Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης ή και Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά, …». Συγκεκριμένα, στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά, υποβάλλονται από του Συμμετέχοντες εντολές συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα (Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης). Η λειτουργία των εν λόγω Αγορών, διενεργείται από την Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ Α.Ε.), σε συνεργασία με τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και τους αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την Αγορά Επομένης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά. Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. Η διαχείριση της εν λόγω Αγοράς είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ως υπεύθυνου για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ και διενεργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Συναφώς, και σε σχέση με την εκκαθάριση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στις ως άνω Αγορές, στο άρθρο 117Γ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι «[…] η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» συστήνει νέα εταιρεία και καταθέτει στην ΡΑΕ Επιχειρησιακό Σχέδιο της νέας εταιρείας με το οποίο θα υλοποιείται η ανάληψη της εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς από αυτή ως Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016. […]», ενώ στο άρθρο 13 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι «[…] ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που […] περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστικών Μελών στις διαδικασίες εκκαθάρισης. […]».

Σε εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, η ΡΑΕ, έχει ολοκληρώσει μια σειρά εγκρίσεων, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των ΕΧΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., με τις οποίες έχει θεσπιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ως άνω αγορών, και ειδικότερα: ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης.

 

Τέλος, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. 1298/2020 Απόφασή της, στη βάση των αρμοδιοτήτων της αναφορικά με τον καθορισμό της ημέρας έναρξης τη μη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (άρθρα 6 και 9 ν. 4425/2016 και Κεφάλαιο 7 Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας & Ενδοημερήσιας Αγοράς, αντιστοίχως), όρισε την 1η Νοεμβρίου 2020, ως Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης.