Ενδοημερήσια Αγορά

Στο πλαίσιο της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Intra-Day Market) οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να υποβάλλουν προσφορές αγοράς και πώλησης κατά την ημέρα φυσικής παράδοσης D. Η Ενδοημερήσια Αγορά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους συμμετέχοντες καθώς δύνανται να διορθώνουν τις θέσεις τους όταν προκύπτουν αποκλίσεις από τις προσφορές τους στην Αγορά Day-Ahead. μετριάζοντας τις αποκλίσεις της πραγματικής παραγωγής/ζήτησης σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο παράδοσης.

Η Intra-Day Market επιτρέπει τη διόρθωση της θέσης διαπραγμάτευσης καθώς πλησιάζει σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση αλλαγών στη ζήτηση ή διακοπή του σταθμού παραγωγής ενέργειας και την υποβολή ακριβέστερων βραχυπρόθεσμων προβλέψεων για ανανεώσιμες πηγές. Οι συναλλαγές όγκων με υποχρέωση φυσικής παράδοσης δημοπρατούνται μετά το κλείσιμο της αγοράς Day-Ahead, (D-1 και D), ενώ για τις φυσικές δημοπρασίες παράδοσης πραγματοποιούνται την ημέρα D. Στην Ενδοημερήσια Αγορά, η συμμετοχή είναι προαιρετική για όλους τους συμμετέχοντες.