Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά

Η Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 2020, με την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η οργάνωση και υποστήριξη των συναλλαγών της πραγματοποιείται από την ΕΧΕ Α.Ε., ενώ η εκκαθάριση των συναλλαγών, έχοντας το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου, πραγματοποιείται από την ATHEXClear, μίας από τις εταιρείες μέλη του Ομίλου Ελληνικών Χρηματιστηρίων.

Στο πλαίσιο της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Προθεσμιακή Αγορά) γίνεται η διαπραγμάτευση Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αφορούν στην ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζοντας τον χρόνο, την ποσότητα και την τιμή της συναλλαγής και μπορούν να συναφθούν είτε διμερώς (Over–The–Counter), είτε μέσω ενός οργανωμένου Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Forward Market).

Στη Προθεσμιακή Αγορά, η ηλεκτρική ενέργεια ανταλλάσσεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σε μια μελλοντική ή προθεσμιακή σύμβαση, τα μέρη συμφωνούν σε μια τιμή για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο μέλλον (π.χ. έτος x + 1 ή x + 2). Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) είναι τυποποιημένα συμβόλαια τα οποία μπορούν να διαπραγματεύονται περαιτέρω σε ανταλλαγές ισχύος, ενώ τα Forwards είναι ως επί το πλείστον διμερή συμβόλαια που συνήθως δεν διαπραγματεύονται περαιτέρω.

Οι προθεσμιακές αγορές επιτρέπουν στα μέρη της αγοράς να αντισταθμίσουν τους κινδύνους των τιμών τους. Tα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μπορούν να διαπραγματεύονται εντός και μεταξύ των ζωνών της αγοράς. Η προθεσμιακή αγορά επιτρέπει στους συμμετέχοντες να περιορίσουν την έκθεσή τους στην -συνήθως πιο ευμετάβλητη- ενδοημερήσια αγορά διασφαλίζοντας τη θέση τους και συμβάλει σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές, όπως ο σχεδιασμός συστημάτων για παραγωγή, μεταφορά, διανομή και επενδύσεις απόκρισης στη ζήτηση, υποδεικνύοντας μακροπρόθεσμες μελλοντικές προσδοκίες για ωριαίες τιμές αγοράς.

Η προθεσμιακή αγορά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους συμμετέχοντες προκειμένου να μετριάσουν την έκθεσή τους στη μεταβλητότητα των τιμών στις αγορές που υπάρχει υποχρέωση φυσικής παράδοσης.