Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας ​

Σύμφωνα με το άρθρο 12Α του νόμου 4425/2016 (Α’185) θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, ο οποίος εφαρμόζεται από τον Ιούλιο 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα δεδομένα της εφαρμογής του εν λόγω μηχανισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434 (ΦΕΚ Β’ 3517 06.07.2022) με θέμα «Καθορισμός μεθοδολογίας και μαθηματικού τύπου, για τον υπολογισμό της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12Α του ν.4425/2016 (Α’185).», ο Φορέας Εκκαθάρισης υπολογίζει και αποστέλλει στη ΡΑΕ σε μηνιαία βάση τις Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας Ενδοημερήσιας Αγοράς, τις οποίες η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της.

Παρακάτω δημοσιεύονται οι Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών για κάθε τεχνολογία για τον μήνα παράδοσης: Δεκέμβριος 2023

Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ) /
Regulated Producer Revenue Prices (RPRP)
Ημερομηνία Υπολογισμού/
Calculation Date
29-11-2023
Μήνας Παράδοσης/
Delivery Month

12-2023

Τεχνολογία Ηλεκτροπαραγωγής /
Power Generation Technology
ΡΤΕΠ/RPRP
€ per MWh
Λιγνιτικές/
Lignite
198.02
Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου/
Combine Cycle Gas Turbine
152.77
Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου/
Open Cycle Gas Turbine
209.60
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά/
Big Hydro
112.00
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ/
RES Portfolios
85.00

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους και τους εφαρμοστέους μαθηματικούς τύπους για τον υπολογισμό των Ρυθμιζόμενων Τιμών Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ) μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω μηνιαία αρχεία.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα Ημερήσια Αποτελέσματα καθώς και σχετικά Στατιστικά Στοιχεία από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας: