Συχνές ερωτήσεις

Πρόσβαση στο Δίκτυο Ηλεκτρισμού

1. Βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ως καταναλωτής ενέργειας για οικιακή ή επαγγελματική χρήση οπουδήποτε στη χώρα, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του πανελλαδικού δικτύου διανομής. Αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης μέσω του δικτύου αυτού είναι ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). Εάν η εγκατάστασή σας βρίσκεται εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (εταιρεία ΔΑΑ Α.Ε.).
Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται:
 η σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο διανομής (η οποία, κατά περίπτωση, μπορεί να χρειάζεται να κατασκευασθεί, να τροποποιηθεί ή απλώς να ενεργοποιηθεί) και
 η σύναψη και η διατήρηση σε ισχύ σύμβασης προμήθειας με Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της επιλογής σας, προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Αν ανήκετε στην κατηγορία των Μικρών Πελατών (οικιακοί καταναλωτές καθώς και μη οικιακοί καταναλωτές με δυναμικότητα σύνδεσης έως 25 kVA), η υποχρέωση σύναψης σύμβασης προμήθειας μπορεί να καλυφθεί μέσω της καθολικής υπηρεσίας, στην περίπτωση που μετά τη λήξη ή την καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης προμήθειάς σας, είτε δεν μπορέσετε να συμβληθείτε εκ νέου με Προμηθευτή της επιλογής σας ή επιλέξετε να μην ασκήσετε το δικαίωμα επιλογής.
Ως καταναλωτής που συνδέεται στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας ρυθμίζονται ειδικότερα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής και τα σχετικά με θέματα πρόσβασης Εγχειρίδια και Οδηγίες εφαρμογής του.

2. Το ακίνητό μου δεν συνδέεται στο δίκτυο

Στην περίπτωση που το ακίνητό σας δεν συνδέεται με το δίκτυο διανομής θα πρέπει να αιτηθείτε στον Διαχειριστή του Δικτύου για την αρχική σύνδεσή του. Η σχετική διαδικασία υλοποιείται αποκλειστικά μέσω των σημείων εξυπηρέτησης του Διαχειριστή Δικτύου (δεν είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου (online)) και περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 •  Υποβολή αιτήματος νέας σύνδεσης στον Διαχειριστή Δικτύου και πληρωμή του τέλους αίτησης σύνδεσης
 •  Τεχνική εξέταση αιτήματος από τον Διαχειριστή Δικτύου και σύνταξη οικονομικών όρων (προσφορά σύνδεσης)
 •  Σύναψη σύμβασης σύνδεσης με τον Διαχειριστή Δικτύου και πληρωμή του τιμήματος σύνδεσης
 •  Κατασκευή της σύνδεσης από τον Διαχειριστή Δικτύου
 •  Τοποθέτηση μετρητή και ενεργοποίηση της παροχής (προϋποθέτει τη σύναψη σύμβασης προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής σας, ο οποίος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα ενεργοποίησης στον Διαχειριστή Δικτύου)

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία αρχικής σύνδεσης με το δίκτυο διανομής είναι διαθέσιμες μέσω των σημείων εξυπηρέτησης καθώς και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης του Διαχειριστή Δικτύου (+30.211.190.0500 ή 11500).

Για την αρχική σύνδεσή σας με το δίκτυο διανομής, ο Διαχειριστής του Δικτύου δεσμεύεται να σας εξυπηρετήσει σε χρόνο που κυμαίνεται από 4 έως 60 εργάσιμες ημέρες, αναλόγως του τύπου σύνδεσης και των αναγκαίων έργων. Στον εγγυημένο χρόνο εξυπηρέτησης δεν περιλαμβάνονται καθυστερήσεις που οφείλονται σε συνθήκες εκτός του ελέγχου του Διαχειριστή Δικτύου. Σε περίπτωση υπέρβασης του εγγυημένου χρόνου εξυπηρέτησης, δικαιούστε να λάβετε οικονομική αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως το ποσό των 80 ΕΥΡΩ (160 ΕΥΡΩ για καταναλωτές μέσης τάσης). Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου μέσω του Προμηθευτή σας, χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά σας.

3. Το ακίνητό μου συνδέεται στο δίκτυο

– Στην περίπτωση που το ακίνητό σας συνδέεται με το δίκτυο διανομής και δεν χρειάζεστε κάποια τροποποίηση της σύνδεσης (για παράδειγμα, αύξηση ή μείωση δυναμικότητας), ο Προμηθευτής με τον οποίο θα συμβληθείτε, θα υποβάλει αίτημα στον Διαχειριστή Δικτύου για την ενεργοποίηση της σύνδεσης και την έναρξη της ηλεκτροδότησης. Ο Προμηθευτής σας θα σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε, για την υποβολή της αίτησης στον Διαχειριστή Δικτύου.

– Στην περίπτωση που το ακίνητό σας συνδέεται με το δίκτυο διανομής αλλά επιθυμείτε κάποια τροποποίηση (για παράδειγμα, αύξηση ή μείωση δυναμικότητας, ενοποίηση ή διαχωρισμό παροχών, μετατόπιση μετρητή ή καλωδίου παροχής), θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στον Διαχειριστή Δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα του Διαχειριστή Δικτύου.

4. Τί θα χρεωθώ για την πρόσβαση;

– Για τη σύνδεση του ακινήτου σας στο Δίκτυο Διανομής (αρχική σύνδεση) καθώς επίσης και για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη σύνδεση, θα προκαταβάλετε τα σχετικά τέλη στον Διαχειριστή Δικτύου. Τα τέλη περιλαμβάνουν κατά κανόνα μια συμμετοχή σας στο κόστος του υφιστάμενου δικτύου, στο κόστος του νέου δικτύου που κατασκευάζεται λόγω της σύνδεσής σας (παροχή πελάτη, επέκταση και ενίσχυση δικτύου), στο κόστος εργατικών κι υλικών για εργασίες σε υφιστάμενες συνδέσεις και στο κόστος για τη διαχείριση της αίτησης σύνδεσης και τη σύνταξη προσφοράς σύνδεσης. Τα τέλη προσδιορίζονται από τον Διαχειριστή Δικτύου βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το επίπεδο της τάσης σύνδεσης, η δυναμικότητα της σύνδεσης και η απόσταση από το υφιστάμενο δίκτυο. Τα τέλη μπορεί να διαφοροποιούνται μεταξύ γεωγραφικών περιοχών. Οι μεθοδολογίες υπολογισμού των τελών και οι σχετικοί τιμοκατάλογοι (μοναδιαίες χρεώσεις) εγκρίνονται από τον ρυθμιστή.

– Για τη χρήση του Δικτύου Διανομής χρεώνεστε διακριτά, μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας που αποστέλλει ο Προμηθευτής σας. Η χρέωση καλύπτει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου Διανομής, καθώς και το κεφαλαιουχικό κόστος του δικτύου, μετά την αφαίρεση των εσόδων από τέλη αρχικής σύνδεσης χρηστών. Αναλόγως της κατηγορίας καταναλωτών (δηλαδή αν είστε οικιακός ή επαγγελματικός καταναλωτής) και του επιπέδου τάσης στο οποίο συνδέεται το ακίνητό σας (μέση ή χαμηλή τάση), η χρέωσή σας εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας, από τη δυναμικότητα της σύνδεσής σας ή από την ισχύ που απορροφάτε από το δίκτυο τις περιόδους αιχμής. Η μεθοδολογία τιμολόγησης για τη χρήση του δικτύου διανομής καθώς και οι σχετικοί τιμοκατάλογοι (μοναδιαίες χρεώσεις) εγκρίνονται από τον ρυθμιστή. Οι λογαριασμοί που εκδίδουν οι Προμηθευτές ανά μήνα ή ανά δίμηνο ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρέωση για τη χρήση του Δικτύου Διανομής βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης. Η χρέωση αυτή υπολογίζεται εκ νέου και εκκαθαρίζεται μετά τη μέτρηση και τον προσδιορισμό της πραγματικής κατανάλωσής σας (ανά τετράμηνο για τους οικιακούς καταναλωτές).

Πρόσβαση στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου

1. Βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ως καταναλωτής φυσικού αερίου για οικιακή ή επαγγελματική χρήση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε παροχή φυσικού αερίου μέσω του δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περιοχής σας. Προς το παρόν, δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα, αλλά καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια επέκτασής του.
Αρμόδιος φορέας για την παροχή πρόσβασης μέσω του δικτύου είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου που δραστηριοποιείται στην περιοχή σας.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δίκτυο φυσικού αερίου απαιτείται:
 η ύπαρξη δικτύου διανομής στην περιοχή σας
 η ύπαρξη δικτύου διανομής επί της οδού στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας
 η σύνδεση του ακινήτου σας (δηλαδή η κατασκευή της παροχής και η τοποθέτηση μετρητή) με το δίκτυο διανομής μέσω υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο διαχειριστή του δικτύου διανομής
 η ενεργοποίηση της σύνδεσή σας μέσω σύναψης Σύμβασης Προμήθειας φυσικού αερίου με προμηθευτή φυσικού αερίου της επιλογής σας προκειμένου να ξεκινήσει η παροχή του φυσικού αερίου
Ως καταναλωτής φυσικού αερίου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο διανομής της περιοχής σας ρυθμίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (https://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2016/589.csp?viewMode=normal ) και στην Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης του δικτύου διανομής .

2. Το ακίνητό μου δεν συνδέεται στο δίκτυο

Στην περίπτωση που το ακίνητό σας δεν συνδέεται με το δίκτυο διανομής θα πρέπει:
1) Να πληροφορηθείτε αν στην περιοχή σας δραστηριοποιείται Διαχειριστής Δικτύου Διανομής
2) Να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του για να μάθετε αν στον δρόμο που βρίσκεται το ακίνητό σας υπάρχει κατασκευασμένο δίκτυο διανομής. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής στην ιστοσελίδα του.
3) Να υποβάλετε αίτηση στον Διαχειριστή του Δικτύου. Το έντυπο της Αίτησης Σύνδεσης είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του δικτύου διανομής. Η σχετική διαδικασία υλοποιείται είτε μέσω των σημείων εξυπηρέτησης του Διαχειριστή Δικτύου, είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω διαδικτύου (online).
4) Ο Διαχειριστής του δικτύου διανομής οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός 21 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του.
5) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει δίκτυο στον δρόμο όπου βρίσκεται η εγκατάστασή σας, ο Διαχειριστής σας ενημερώνει ότι δεν μπορεί να γίνει η σύνδεση γιατί δεν έχει αναπτυχθεί δίκτυο. Ο Διαχειριστής θα σας ενημερώσει για το χρόνο μελλοντικής κατασκευής δικτύου που να περνάει από τον δρόμο του ακινήτου σας, στην περίπτωση που έχει γίνει τέτοιος προγραμματισμός. Θα σας ενημερώσει επίσης για τη δυνατότητα σύνδεσής σας μέσω επέκτασης του δικτύου, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό, με επιπλέον επιβάρυνσή σας, που αξιολογείται ανά περίπτωση. Ο Διαχειριστής οφείλει να λάβει υπόψη του την αίτηση σύνδεσης που του έχετε υποβάλει στον μελλοντικό σχεδιασμό των επεκτάσεων του δικτύου διανομής.
6) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει αναπτυχθεί δίκτυο διανομής στον δρόμο όπου βρίσκεται το ακίνητό σας, ο Διαχειριστής αξιολογεί τεχνικά την αίτησή σας και σας στέλνει Προσφορά Σύνδεσης. Η συγκεκριμένη προσφορά ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες. Η Προσφορά Σύνδεσης συμπεριλαμβάνει και την Σύμβαση Σύνδεσης.
7) Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης ο Διαχειριστής υποχρεούται να τοποθετήσει τον μετρητή και να ολοκληρώσει τη σύνδεση του ακινήτου σας εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία υπογράψατε τη Σύμβαση Σύνδεσης.
8) Από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί ο μετρητής, για να ενεργοποιηθεί η παροχή θα πρέπει να συνάψετε Σύμβαση Προμήθειας με προμηθευτή της επιλογής σας. Ο Διαχειριστής δεν έχει δικαίωμα να σας προτείνει Προμηθευτή.
Πληροφόρηση για τη διαδικασία αρχικής σύνδεσης με το δίκτυο διανομής είναι επίσης διαθέσιμη μέσω των ιστοσελίδων των διαχειριστών της κάθε περιοχής και μέσω των σημείων εξυπηρέτησής τους.

3. Το ακίνητό μου συνδέεται στο δίκτυο

 Στην περίπτωση που το ακίνητό σας συνδέεται ήδη με το δίκτυο διανομής, έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε Προμηθευτή Φυσικού Αερίου και να συνάψετε Σύμβαση Προμήθειας φυσικού αερίου.
 Ο προμηθευτής με τον οποίο συμβάλλεστε θα υποβάλει αίτημα στον Διαχειριστή Δικτύου για την εκπροσώπηση του μετρητή σας και την έναρξη της παροχής φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης της σύνδεσης, εφόσον απαιτείται. Ο Προμηθευτής σας θα σας ενημερώσει για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να του προσκομίσετε για την υποβολή της αίτησης στον Διαχειριστή Δικτύου.
 Στην περίπτωση που το ακίνητό σας συνδέεται με το δίκτυο διανομής αλλά επιθυμείτε κάποια τροποποίηση (π.χ. μεταβολή δυναμικότητας σύνδεσης, ενοποίηση ή διαχωρισμό παροχών, μετατόπιση μετρητή ή καλωδίου παροχής), πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στον Διαχειριστή Δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα του οικείου Διαχειριστή Δικτύου.

4. Τί θα χρεωθώ για την πρόσβαση;
 • Για τη σύνδεση του ακινήτου σας στο δίκτυο (αρχική σύνδεση) καθώς επίσης και για τροποποιήσεις σε υφιστάμενη σύνδεση, θα πρέπει προκαταβάλετε το σχετικό τίμημα στον Διαχειριστή Δικτύου. Το τίμημα για την αρχική σύνδεση (Τέλη Σύνδεσης) αφορά κυρίως στο κόστος του μετρητή καθώς και στο κόστος του παροχετευτικού αγωγού που θα συνδέσει το ακίνητό σας με το δίκτυο διανομής. Οι μεθοδολογίες υπολογισμού του τιμήματος καθώς και οι σχετικοί τιμοκατάλογοι (Επικουρικές Υπηρεσίες) εγκρίνονται από τον ρυθμιστή. Θα βρείτε τις σχετικές χρεώσεις αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή.
 • Για τη χρήση του Δικτύου Διανομής χρεώνεστε διακριτά, μέσω του λογαριασμού φυσικού αερίου του Προμηθευτή σας. Η χρέωση αυτή καλύπτει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου Διανομής, καθώς και το κεφαλαιουχικό κόστος του δικτύου που δεν καλύπτεται από τις χρεώσεις αρχικής σύνδεσης. Η χρέωσή σας εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας και από τη δυναμικότητα της σύνδεσής σας, αναλόγως της κατηγορίας καταναλωτών στην οποία ανήκετε (δηλαδή αν είστε οικιακός ή επαγγελματικός καταναλωτής).. Η μεθοδολογία τιμολόγησης για τη χρήση του δικτύου διανομής καθώς και οι σχετικοί τιμοκατάλογοι (μοναδιαίες χρεώσεις) εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι λογαριασμοί που εκδίδουν οι Προμηθευτές ανά μήνα ή ανά δίμηνο ενδέχεται να περιλαμβάνουν εκτίμηση της χρέωσης για τη χρήση του Δικτύου Διανομής, η οποία εκκαθαρίζεται μετά τη μέτρηση της κατανάλωσής σας.
5. Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο
 • Νόμος 4001/2011
 • Κώδικας Προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες
 • Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής
 • Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης

Αττική:

Για τις περιοχές του νομού Αττικής, αρμόδιος Διαχειριστής είναι η ΕΔΑ Αττικής

Τιμολόγιο χρήσης (μοναδιαίες χρεώσεις) Δικτύου Διανομής Αττικής

Επικουρικές Υπηρεσίες Αττικής

Θεσσαλονίκη:

Για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης αρμόδιος Διαχειριστής είναι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Τιμολόγιο χρήσης (μοναδιαίες χρεώσεις) Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης (https://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2020/1429.csp?viewMode=normal)

Επικουρικές Υπηρεσίες Θεσσαλονίκης

Θεσσαλία:

Για τις περιοχές της Θεσσαλίας αρμόδιος Διαχειριστής είναι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Τιμολόγιο χρήσης (μοναδιαίες χρεώσεις) Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας(https://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/actions/decision/2020/1429.csp?viewMode=normal)

Επικουρικές Υπηρεσίες Θεσσαλίας

Στερεά Ελλάδα

Για τις περιοχές της Λαμίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λιβαδειάς, Άμφισσας και Καρπενησίου αρμόδιος Διαχειριστής είναι η ΔΕΔΑ

Τιμολόγιο χρήσης (μοναδιαίες χρεώσεις) Δικτύου Διανομής Στερεάς Ελλάδας

Επικουρικές Υπηρεσίες Στερεάς Ελλάδας

Κεντρική Μακεδονία

Για τις περιοχές της Κατερίνης, Σερρών, Κιλκίς, Βέροιας, Γιαννιτσών και Αλεξάνδρειας αρμόδιος Διαχειριστής είναι η ΔΕΔΑ

Τιμολόγιο χρήσης (μοναδιαίες χρεώσεις) Δικτύου Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας

Επικουρικές Υπηρεσίες Κεντρικής Μακεδονίας

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Για τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Δράμας, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Καβάλας αρμόδιος Διαχειριστής είναι η ΔΕΔΑ

Τιμολόγιο χρήσης (μοναδιαίες χρεώσεις) Δικτύου Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επικουρικές Υπηρεσίες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

1. Τί είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.);

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) είναι ένα ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και παρέχει μειωμένη τιμή ρεύματος για οικιακή χρήση σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών και η εφαρμογή του ξεκίνησε το 2011.[1]

 • Το ΚΟΤ παρέχεται για την προστασία των ατόμων χαμηλού εισοδήματος, τους γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, τους μακροχρόνια άνεργους, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Στους δικαιούχους του ΚΟΤ προστέθηκαν και οι άνεργοι για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και όσοι αποσυνδέθηκαν από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω χρέους.[2]
 • Το ΚΟΤ χορηγείται αυστηρά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, όπως αυτή δηλώνεται κατ’ έτος στη φορολογική του δήλωση και η τιμή του είναι ίδια για όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Το κόστος του ΚΟΤ καλύπτεται μέσω των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνουν όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές, ενώ οι δικαιούχοι του ΚΟΤ απαλλάσσονται από την εν λόγω χρέωση.

[1] σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11, Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/ οικ.878/17.1.13, Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/20.11.13, Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013, Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205/12.6.14 και ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/08.01.2018 Αποφάσεις του Υπουργείου

[2] Με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205/12.6.14 Απόφαση του Υπουργείου

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κ.Ο.Τ.;

Για να ενταχθεί ένας καταναλωτής στο ΚΟΤ θα πρέπει:
α. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του.
β. Η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομά του ή στο όνομα του/της συζύγου του.
γ. Η κατανάλωση της κύριας κατοικίας του να είναι τουλάχιστον 200 kWh ανά 4μηνο και η 4μηνιαία κατανάλωση να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για την κατηγορία δικαιούχου ΚΟΤ στην οποία ανήκει. Διευκρινίζεται ότι στα όρια κατανάλωσης δε λαμβάνεται υπόψη η νυχτερινή κατανάλωση για τους καταναλωτές που διαθέτουν μετρητή νυχτερινού τιμολογίου, με εξαίρεση την Ζ’ κατηγορία δικαιούχων.
δ. Να πληροί τις προϋποθέσεις μιας από τις ακόλουθες κατηγορίες καταναλωτών με βάση την εκκαθαρισμένη κατά το προηγούμενο έτος φορολογική του δήλωση.

3. Πώς και πότε υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση του Κ.Ο.Τ.;

Η αίτηση για την ένταξη στο Κ.Ο.Τ. υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. (https://www.idika.gr/).

 • Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, ή το/τη σύζυγό του, με απαραίτητη προϋπόθεση η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ήδη στο όνομά του ή του/της συζύγου του.
 • Οι δικαιούχοι του Κ.Ο.Τ. θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Κ.Ο.Τ. κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.
4. Ποιες είναι οι κατηγορίες των δικαιούχων του Κ.Ο.Τ.;

Οι δικαιούχοι που εντάσσονται στο Κ.Ο.Τ. πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για κάθε μία κατηγορία:

α) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α:

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Α πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και διαμονής του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 αυτού εκδοθείσας αριθμ. Γ.Δ.5 οικ.2961-10/24.1.2017 (Β’ 128) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Β:

Οι δικαιούχοι της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. Β πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ.2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση νοικοκυριού

(με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»)

 

Εισοδηματικό όριο

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

9.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

13.500 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

15.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

18.000 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

24.750 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

 • Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ. 5 οικ. 2961-10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό συνολικής φορολογητέας αξίας -με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου- έως το ποσό των 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ.
 • Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μη δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού, για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις -ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο- προθεσμία υποβολής.
5. Ποιές είναι οι τιμές του Κ.Ο.Τ.;
 • Ως εκπτώσεις του “Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου” ορίζονται οι εκπτώσεις που αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

  Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh

  Κ.Ο.Τ. Α

  Κ.Ο.Τ. Β

  0,075

  0,045

  Η παραπάνω έκπτωση εφαρμόζεται στη χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι χρεώσεις του ισχύοντος οικιακού τιμολογίου του Προμηθευτή και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία στους οικιακούς πελάτες, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην απαλλαγή των δικαιούχων Κ.Ο.Τ. από μέρος ή το σύνολο ορισμένων κατηγοριών ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

  Ειδικά οι δικαιούχοι Κ.Ο.Τ. Α απαλλάσσονται πλήρως από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος και από τις χρεώσεις χρήσης δικτύου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων 4μηνιαίας κατανάλωσης που τους αντιστοιχούν.

  Το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το τμήμα της 4μηνιαίας κατανάλωσης μέχρι το όριο κατανάλωσης εφόσον:

  • η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
  • η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο
  • η συνολική 4μηνιαία κατανάλωση (ημερήσια 120 ημερών) βάσει καταμετρημένων ενδείξεων δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης όπως ορίζονται για κάθε δικαιούχο.

  Εάν υπάρχει υπέρβαση των 4μηνιαίων αυτών ορίων κατανάλωσης τότε:

  • για υπέρβαση άνω του 10% και εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση -βάσει καταμετρημένων ενδείξεων- υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε δικαιούχο, δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο.
  • για υπέρβαση άνω του 10% και εφόσον η μέση 4μηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε δικαιούχο ή για υπέρβαση έως 10%, εφαρμόζεται (α) το Κ.Ο.Τ. για την κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και (β) το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του Προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

  Για τον υπολογισμό της υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου δε λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυχτερινού τιμολογίου.

6. Τί γίνεται στην περίπτωση δικαιούχου Κ.Ο.Τ. με μετρητή νυχτερινού ρεύματος;

Σε περίπτωση δικαιούχου Κ.Ο.Τ. με μετρητή κατανάλωσης νυχτερινού ρεύματος:

 1. Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυχτερινής κατανάλωσης βρίσκεται εντός των ορίων ημερήσιας κατανάλωσης του δικαιούχου, εφαρμόζεται και για τη νυχτερινή κατανάλωση η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυχτερινού τιμολογίου.
 2. Αν το άθροισμα της ημερήσιας και της νυκτερινής κατανάλωσης υπερβαίνει τα όρια ημερήσιας κατανάλωσης του άρθρου 2, η έκπτωση του Κ.Ο.Τ. και οι απαλλαγές από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τόσο του Κ.Ο.Τ. όσο και του νυχτερινού τιμολογίου εφαρμόζονται για τη νυχτερινή κατανάλωση εντός των ως άνω ορίων και η υπερβάλλουσα νυχτερινή κατανάλωση τιμολογείται με το ισχύον οικιακό νυκτερινό τιμολόγιο του Προμηθευτή με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

Για την εφαρμογή της έκπτωσης του Κ.Ο.Τ. επί της νυχτερινής κατανάλωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται η χρέωση προμήθειας για την κατανάλωση ημέρας του Προμηθευτή.

Εάν η κατανάλωση είναι μικρότερη από 200 kWh ανά 4μηνο, τότε για το συγκεκριμένο 4μηνο δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ.

Ειδικά για τους δικαιούχους που είτε οι ίδιοι, είτε μέλος ή μέλη του νοικοκυριού τους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, η τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. μέχρι τα όρια της 4μηνιαίας κατανάλωσης του δικαιούχου, γίνεται ανεξαρτήτως υπέρβασης κατανάλωσης.

7. Ποιά είναι τα όρια κατανάλωσης για τη χορήγηση του Κ.Ο.Τ.;

Οι ενταγμένοι στο Κ.Ο.Τ. θα πρέπει να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους, ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια κατανάλωσης της κατηγορίας που ανήκουν.

Τα όρια της 4ηνιαίας (120 ημερών) κατανάλωσης για τιμολόγηση με Κ.Ο.Τ. Α και Κ.Ο.Τ. Β είναι τα παρακάτω:

Σύνθεση νοικοκυριού

(με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Γ.Δ.5 οικ. 2961- 10/24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»)

Όρια 4μηνιαίας κατανάλωσης

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό

1.400 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος

1.600 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη

1.700 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη

1.800 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη

1.900 kWh

Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη

2.000 kWh

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 600 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά 300 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.