Τιμές και Χρεώσεις

Μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, οι καταναλωτές καλούνται να καταβάλλουν το κόστος που τους αναλογεί για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στην ηλεκτροδότησή τους, δηλαδή για την παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (χρέωση προμήθειας/κατανάλωσης ρεύματος), καθώς και για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις χρεώσεις για τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι του σημείου του ακινήτου τους (χρεώσεις για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και για το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης του Δικτύου Διανομής και του Συστήματος Μεταφοράς εισπράττονται από τον εκάστοτε προμηθευτή και αποδίδονται στο Διαχειριστή του Δικτύου και αντίστοιχα στο Διαχειριστή του Συστήματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη σωστή λειτουργία, τη συντήρηση και την επέκταση του Δικτύου Διανομής και αντίστοιχα του Συστήματος Μεταφοράς.  

Αυτή η υποχρέωση ισχύει ανέκαθεν, αλλά η διακριτή εμφάνιση των ανωτέρω χρεώσεων στα έντυπα των λογαριασμών επιβλήθηκε μετά το 2011 για λόγους διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών, κατ’ εφαρμογή των οδηγιών της Ε.Ε. και της προσαρμογής αυτών για τη χώρα μας.[1] Σε κάθε περίπτωση, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι νόμιμες και προκύπτουν από τη νομοθεσία, τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και τις Αποφάσεις της ΡΑΕ. Το ύψος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων εξαρτάται από την ισχύ και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε εγκατάστασης των καταναλωτών και διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες:

α) Τις χρεώσεις που αφορούν στη χρήση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και κατανέμονται σε όλους τους καταναλωτές, αποδίδονται δε στους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου, προκειμένου να τα συντηρούν και να τα επεκτείνουν.

 • Πιο αναλυτικά, η χρέωση του Συστήματος Μεταφοράς καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Μεταφοράς (Σύστημα Μεταφοράς) που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε Υψηλή Τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους Υποσταθμούς των αστικών  περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του Δικτύου Διανομής υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης).
 • Η χρέωση του Δικτύου Διανομής καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).
 • Από τις χρεώσεις αυτές απαλλάσσονται οι Πελάτες που εντάσσονται σε αγροτικά τιμολόγια, οι νυχτερινές καταναλώσεις των Πελατών που εντάσσονται  στα  τιμολόγια Γ1Ν, Γ23 και Γ23Β Οι χρεώσεις για τη Χρήση των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, προκύπτουν σύμφωνα με Αποφάσεις της ΡΑΕ για κάθε ημερολογιακό έτος.

Οι ισχύουσες (για τους οικιακούς καταναλωτές) χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2020 προκύπτουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2020 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 229/2020) ενώ οι ισχύουσες χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2020 προκύπτουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2020 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 232/2020).

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις σε ισχύ

Τιμή μονάδας (€)

α) ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε)

2015

2016

2017

2020

Μοναδιαία πάγια χρέωση ισχύος (ΜΠΧΔΜ)

0,16 €/kVA

0,14 €/kVA

0,13 €/kVA

0,13 €/kVA

Μοναδιαία μεταβλητή χρέωση ενέργειας (ΜΜΧΔΜ)

0,00563 €/kWh

0,00541 €/kWh

0,00527 €/kWh

0,00542 €/kWh

β) ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε)

2014-2015

2016

2017

2020

Μοναδιαία πάγια χρέωση ισχύος (ΜΠΧΔΔ)

0,56 €/kVA

0,56 €/kVA

0.54 €/kVA

0.52 €/kVA

Μοναδιαία μεταβλητή χρέωση ενέργειας (ΜΜΧΔΔ)

0,0214 €/kWh

0,0214 €/kWh

0,0213 €/kWh

0,0213 €/kWh

β) Τις χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)), που εισπράττονται από τους Προμηθευτές, ώστε να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια:

 • στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών στις ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο,
 • σε πολύτεκνες οικογένειες και σε ευάλωτους καταναλωτές που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (μακροχρόνια ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.λπ.), σε τιμές σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια.

Οι χρεώσεις ΥΚΩ εφαρμόζονται στον καταναλωτή ανεξαρτήτως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επιβολή των ανωτέρω χρεώσεων ΥΚΩ,[2] απαλλάσσονται για το σύνολο των ημερήσιων καταναλώσεών τους οι δικαιούχοι των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.

Σχετικά με τις χρεώσεις για τις ΥΚΩ επισημαίνουμε περαιτέρω και τα εξής:

 1. Οι διατάξεις του ν. 2773/1999 προέβλεπαν την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και παρείχαν εξουσιοδότηση για την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τη ρύθμιση των επιμέρους θεμάτων, οι οποίες ίσχυαν μέχρι το 2011.
 2. Ακολούθως, σε υλοποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 και ειδικότερα των άρθρων 55 και 56 που αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, η ΡΑΕ εξέδωσε την Απόφαση 1527/2011 με την οποία καθόρισε τις χρεώσεις των ΥΚΩ, ανά κατηγορία καταναλωτών, για το 2012.
 3. Περαιτέρω, η Πολιτεία με το άρθρο 36 του ν. 4067/2012, που αφορά στη διασφάλιση παροχής των ΥΚΩ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας καθόρισε:
 • τον καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας ως άμεσα υπόχρεο καταβολής του ανταλλάγματος των ΥΚΩ, καθώς και
 • τις μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ, ανά κατηγορία πελατών, για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και εφεξής, με τις οποίες επιμερίζεται η σχετική δαπάνη που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ.
 1. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4508/2017, που αφορά στην τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012, η Πολιτεία αποφάσισε τα εξής:
 • Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συν-καταβάλλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, καθώς και οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες.
 • τις μοναδιαίες χρεώσεις ΥΚΩ, ανά κατηγορία πελατών, για το έτος 2018 και εφεξής, με τις οποίες επιμερίζεται η σχετική δαπάνη που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ.

Το ύψος των χρεώσεων ΥΚΩ εξαρτάται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασής σας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012, η ένταξη των οικιακών καταναλωτών σε κλίμακες χρέωσης ΥΚΩ γινόταν έως 31.12.2017 με βάση την τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ο καταναλωτής χρεωνόταν για όλη την ποσότητα ενέργειας με τη μοναδιαία χρέωση της κλίμακας στην οποία ενέπιπτε η κατανάλωσή του ανά τετράμηνο.

Προς τούτο, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εξέτασε τη διαφοροποίηση του τρόπου χρέωσης των ΥΚΩ για τους καταναλωτές, με στόχο την πλέον ορθολογική τιμολόγησή τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Αρχή απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Γνωμοδότηση ΡΑΕ 10/2017 (07.08.2017), με την οποία αποτύπωσε τις σχετικές προτάσεις της για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τη Γνωμοδότηση ΡΑΕ 16/2018, με την οποία προχώρησε σε περαιτέρω διορθώσεις των χρεώσεων για τις νυχτερινές οικιακές καταναλώσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, όπως ισχύουν καθορίζουν ρητά ότι “σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης ΧΤ, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας”.

Συγκεκριμένα, από 03.12.2019 και εφεξής, ισχύουν οι χρεώσεις του παρακάτω πίνακα για τους οικιακούς καταναλωτές:

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

Οικιακής χρήσης (χαμηλής τάσης) Καταναλώσεις Ημέρας

Μοναδιαία χρέωση σε €/MWh

0-1600 KWh/τετραμηνία

6,90

1601-2000 KWh/τετραμηνία

50

2001-ΑΝΩ KWh/τετραμηνία

85

Οικιακής χρήσης (χαμηλής τάσης) Καταναλώσεις Νύχτας

Μοναδιαία χρέωση σε €/MWh

0-1600 KWh/τετραμηνία

6,90

1601-2000 KWh/τετραμηνία

15

2001-ΑΝΩ KWh/τετραμηνία

30

 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με τον τρόπο αυτό, η χρέωση του καταναλωτή προκύπτει αναλογικά σε αντιστοιχία με την πραγματική κατανάλωσή του και όχι με την ενιαία τιμή της κλίμακας στην οποία εμπίπτει το σύνολο της κατανάλωσης. Στις ανωτέρω τροποποιήσεις περιλαμβάνεται και μεταβολή ως προς τη χρέωση της κατανάλωσης νύχτας στους οικιακούς πελάτες, η οποία αντιμετωπίζεται, πλέον, ομοιόμορφα με την κατανάλωση ημέρας, με διακριτή, ωστόσο, χρέωση.

γ) Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ),[3] με το οποίο συνεισφέρουν όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΥΘΥΑ).

Οι ισχύουσες χρεώσεις του ΕΤΜΕΑΡ για κάθε κατηγορία καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019,[4] είναι:

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις σε ισχύ

Τιμή μονάδας (€)

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

2015

2016

2017

2018

2019

0,0263 0€/kWh

0,02487 €/kWh

(-5.4%)

0.02477€/kWh

(-0.4%)

0,02267€/kWh

(-8.47%)

0,017€/kWh

(-25%)


[1] με τους  νόμους 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/22.12.1999, 3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309/22.12.2005) και 4001/2011(ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως ισχύουν

[2] σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α’214/02.10.2014)

[3] Το ΕΤΜΕΑΡ έχει καθοριστεί με το αρ. 40 του ν.2773/99 (ως Ειδικό Τέλος ΑΠΕ) και το άρθρο 143 του ν.4001/11, όπως ισχύει.

[4] σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 (ΦΕΚ Β’ 3373/31.08.2019).

Με το ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.8.2015), άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, διαχωρίζοντας τη ρυθμιζόμενη μονοπωλιακή δραστηριότητα διανομής φυσικού αερίου από την απελευθερωμένη ανταγωνιστική δραστηριότητα της προμήθειας, με σκοπό την πλήρη απελευθέρωση στην προμήθεια φυσικού αερίου από τις ΕΠΑ, ώστε όλοι οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των οικιακών καταναλωτών, να έχουν το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή φυσικού αερίου από 1.1.2018.

Συνέπεια των ανωτέρω ήταν ο διαχωρισμός των τιμολογίων προμήθειας φυσικού αερίου από τις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τη μεταφορά και τη διανομή αερίου. Για λόγους διαφάνειας και ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή από 1.1.2017 οι Προμηθευτές Φυσικού Αερίου έχουν υποχρέωση να αναγράφουν διακριτά πλέον στα έντυπα των λογαριασμών Προμήθειας φυσικού αερίου σε μη επιλέγοντες Πελάτες τις χρεώσεις προμήθειας, διανομής και μεταφοράς, καθώς και να ανακοινώνουν ανά μήνα τα ισχύοντα τιμολόγια προμήθειας ανά κατηγορία τελικών καταναλωτών.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση καταβολής των χρεώσεων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου που εισπράττονται από τον Προμηθευτή και αποδίδονται στην Εταιρεία Διανομής που εξυπηρετεί την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή (και αντίστοιχα στο Διαχειριστή του Συστήματος φυσικού αερίου ΔΕΣΦΑ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη σωστή λειτουργία, τη συντήρηση και την επέκταση του Δικτύου Διανομής (και αντίστοιχα του Συστήματος Μεταφοράς), ίσχυε ανέκαθεν, καθώς οι χρεώσεις αυτές ήταν ενσωματωμένες στην μοναδιαία τιμή χρέωσης αερίου.

Χρέωση Δικτύου Διανομής

 Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του Δικτύου Διανομής[1]  για την περιοχή της Αττικής προβλέπονται για το 2021 ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Οικιακό / Εμπορικό

1,0573

0,0142

Βιομηχανικό/CNG

4,2529

0,0005

Κλιματισμός – Συμπαραγωγή

1,0567

0,0026

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του Δικτύου Διανομής[2]  για την περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται για το 2021 ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,3740

0,0104

CNG

0,0000

0,0009

Βιομηχανικό

1,4965

0,0002

 Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του Δικτύου Διανομής[3]  για την περιοχή της Θεσσαλίας προβλέπονται για το 2021 ανά κατηγορία πελατών, ως εξής:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Χρέωση Δυναμικότητας (€/kWh/h)

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Γενικό (Οικιακό/ Εμπορικό)

0,4314

0,0106

CNG

0,0000

0,0007

Βιομηχανικό

1,7252

0,0002

 Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του Δικτύου Διανομής[4]  για την λοιπή Ελλάδα προβλέπονται για το 2021 ανά δίκτυο και κατηγορία πελατών, ως εξής:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΘΡΑΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Συντελεστής
Δυναμικότητας (€/kW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας (€/kWh)

Συντελεστής
Δυναμικότητας (€/kW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας (€/kWh)

Συντελεστής
Δυναμικότητας
(€/kW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας (€/kWh)

Συντελεστής
Δυναμικότητας
(€/kW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας (€/kWh)

ΟΙΚΙΑΚΟ

0,8516

0,0203

0,6888

0,0176

0,5218

0,0154

  

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

0,8851

0,0092

0,6990

0,0072

0,5731

0,0084

  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

6,9123

0,0006

4,4558

0,0005

6,4197

0,0006

10,7539

0,0007

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

Συντελεστής
Δυναμικότητας (€/kW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας (€/kWh)

Συντελεστής
Δυναμικότητας (€/kW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας (€/kWh)

Συντελεστής
Δυναμικότητας
(€/kW/έτος)

Συντελεστής
Ενέργειας (€/kWh)

ΟΙΚΙΑΚΟ

1,1576

0,0209

0,7205

0,0176

0,6659

0,0137

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

1,1545

0,0167

0,7410

0,0114

0,6897

0,0097

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

6,1623

0,0007

3,1928

0,0005

3,6113

0,0004

Διευκρινίζεται ότι, ανάλογα με το συντελεστή δυναμικότητας και τη δυναμικότητα του εγκατεστημένου μετρητή, η οποία αναγράφεται στη Σύμβαση Σύνδεσης υπολογίζεται η πάγια χρέωση δυναμικότητας.

Χρέωση Συστήματος Μεταφοράς

Η (αναλογική) χρέωση για τη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προκύπτει βάση της υπ’ αριθ. 1433/2020 Απόφασης ΡΑΕ,[5] και της υπ’ αριθ. 1434/2020 Απόφασης ΡΑΕ.[6] Η Χρέωση υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανά-μήνα ενεργές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει o εκάστοτε Προμηθευτής με το Διαχειριστή Ε.Σ.Φ.Α. και κατά συνέπεια είναι μεταβαλλόμενη ανά μήνα.


[1] βάση της υπ’ αριθ. 1428/2020  Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4925/09.11.2020)

[2] βάση της υπ’ αριθ. 1429/2020 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4882/04.11.2020)

[3] βάση της υπ’ αριθ. 1429/2020  Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4882/04.11.2020)

[4] βάση της υπ’ αριθ. 1430/2020  Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 5072/17.11.2020)

[5] «Τροποποίηση Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου – Έκτη Αναθεώρηση. » (ΦΕΚ Β΄ 4799/30.10.2020)

[6] «Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 – Πέμπτη Αναθεώρηση.» (ΦΕΚ Β’ 4801/30.10.2020)

Ενεργειακοί Δείκτες

0
TWh ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Ελλαδα
0
TWh ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Ευρώπη
0
χλμ. σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού
0
χλμ. δίκτυο διανομής