Χρήσιμες Πληροφορίες/Συμβουλές

1. Συμβουλές προς τους καταναλωτές για την επιλογή προγράμματος ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αναστολή της Ρήτρας Αναπροσαρμογής σε όλα τα προιόντα ηλεκτρικής ενέργειας

Από την 1η  Αυγούστου 2022 έως την 1η  Ιουλίου 2023, βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 του ν.4951/2022, η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής έχει ανασταλεί σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αναστολή αυτή δεν σημαίνει ότι καταργούνται τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με κυμαινόμενη τιμολόγηση, δηλαδή με τιμή που ακολουθεί τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά πως κατά την διάρκεια εφαρμογής των έκτακτων ρυθμίσεων   η τιμολόγηση των προϊόντων βασίζεται σε τιμή που καθορίζεται 10 ημέρες πριν από το μήνα κατανάλωσης (εκ των προτέρων καθορισμός τιμής), σε αντίθεση με τα τιμολόγια που βασίζονταν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και η τελική τιμή καθορίζονταν εκ των υστέρων, με βάση τη μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς ή και άλλων στοιχείων κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς. 

1.2 Διαφημιζόμενα δώρα

Ορισμένοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαφημίζουν την παροχή δώρων προς τους καταναλωτές. Η ΡΑΑΕΥ συνιστά στους καταναλωτές να αξιολογούν τα προσφερόμενα δώρα πριν τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.

Για παράδειγμα, μία προσφορά 300 ευρώ έναντι μελλοντικής κατανάλωσης θα πρέπει σαφώς να αναφέρει σε ποια τιμή θα εφαρμοστεί και σε ποιον χρονικό ορίζοντα θα δοθεί.  

1.3 Ανακοινώσεις προμηθευτών σχετικά με τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς

Πολλοί προμηθευτές διαφημίζουν ότι προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Η ΡΑΑΕΥ συνιστά στους καταναλωτές να εξετάζουν αν αυτή η χαμηλότερη τιμή συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα εκπτώσεις συνέπειας, παράλληλη επιλογή και προϊόντος φυσικού αερίου κλπ).

Οι τιμές που δημοσιεύει η Αρχή στην ιστοσελίδα της αφορούν σε τιμές χωρίς προϋποθέσεις.

1.4 Έλεγχος λογαριασμού

O έλεγχος και η σωστή ‘’ανάγνωση’’ του λογαριασμού κατανάλωσης είναι βασικό εργαλείο ώστε να γίνουμε ενεργοί και ενημερωμένοι καταναλωτές.

Οι χρεώσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

(α) Ανταγωνιστικές χρεώσεις που αφορούν στην αξία του ρεύματος που καταναλώνεται στα νοικοκυριά ή στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις και βασίζονται στη μοναδιαία τιμή που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής,

(β) Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις που εξαρτώνται από την κατανάλωση αλλά οι μοναδιαίες τιμές τους είναι κοινές για όλους τους καταναλωτές – ανά κατηγορία –  ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και καθορίζονται βάσει νομοθετικών διατάξεων και αφορούν τις Χρεώσεις Χρήσης των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και τη χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), και

(γ) Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κλπ.) οι οποίες δεν αποτελούν χρεώσεις που σχετίζονται με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας αλλά εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης διακρίνεται σε δύο εξής κατηγορίες:

  • Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος προκύπτει ύστερα από καταμέτρηση που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ και αναγράφει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου μέχρι την τελευταία καταμέτρηση, και
  • στον Έναντι λογαριασμό που αναγράφει την κατ’ εκτίμηση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου μήνα/διμήνου και συμψηφίζεται στο τελικό ποσό του αντίστοιχου εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Οι καταναλωτές πλέον έχουν τη δυνατότητα να μετρούν και  να εγγράφουν την ένδειξη του μετρητή τους στην ιστοσελίδα/εφαρμογή (application) του προμηθευτή τους ή του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε η τιμολόγησή τους να γίνεται βάσει πραγματικών ενδείξεων και να αποφεύγουν τιμολογήσεις επί κατ’ εκτίμηση καταναλώσεων, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλες διακυμάνσεις στους μηνιαίους ή διμηνιαίους λογαριασμούς.

2. Ενδυνάμωση και προστασία Καταναλωτών

Η ΡΑΑΕΥ έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει εργαλεία τα οποία εκπαιδεύουν και ενδυναμώνουν τους καταναλωτές. 

2.1 Το εργαλείο σύγκρισης τιμών

Το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών  αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή που έχει αναπτύξει η ΡΑΑΕΥ η οποία σχεδιάστηκε ώστε να αποτυπώνει και να συγκρίνει τα προσφερόμενα προϊόντα των προμηθευτών

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν το Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.energycost.gr/

 

2.2 Δημοσίευση των Τιμών των Προμηθευτών

Σε συνέχεια της έκδοσης του ν. 4964/2022, η ΡΑΑΕΥ δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της ως την 27η  ημέρα έκαστου μήνα, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τις οποίες ανακοινώνουν και της κοινοποιούν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας την 20η ημέρα του μήνα.

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τις δημοσιευμένες τιμές των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου αναστολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, στον ακόλουθο σύνδεσμο του ιστοτόπου της Αρχής: https://www.rae.gr/times-kai-xreoseis/.

2.3 Το εργαλείο υποβολής παραπόνων MYRAE

Η ΡΑΑΕΥ έχει αναπτύξει ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής παραπόνων προς τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και τους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής προκειμένου να εξασφαλίσει περαιτέρω την ουσιαστική της εποπτεία επί της διευθέτησης των αιτημάτων των καταναλωτών. Το MYRAE αποσκοπεί στη διευκόλυνση των καταναλωτών ως προς την υποβολή των αιτημάτων – παραπόνων τους προς τους αποδέκτες αυτών, την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης απάντησης ή διευθέτησής τους, την άντληση στοιχείων αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους Προμηθευτές και τους Διαχειριστές, την παρακολούθηση από την Αρχή ως προς τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και την τήρηση των υποχρεώσεων αμφοτέρων των μερών και την αξιολόγηση της ανάγκης ανάληψης πρωτοβουλιών για την τροποποίηση του κείμενου πλαισίου.

Οι καταναλωτές μπορούν να συνδεθούν εύκολα και γρήγορα είτε στο MYRAE μέσω των υφιστάμενων λογαριασμών τους σε Facebook και Google ή και μέσω απλής εγγραφής σας.


Μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν εύκολα και γρήγορα το αίτημά τους και είναι σημαντικό να επισυνάπτουν συνοδευτικά έγγραφα όπως τη σύμβαση προμήθειας ή τον λογαριασμό τους προκειμένου να υποστηρίζεται καλύτερα το αίτημά τους. Η ΡΑΑΕΥ είναι αυτομάτως ενήμερη και παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτημάτων των καταναλωτών καθώς και τον χρόνο και το περιεχόμενο της απάντησης.

Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://my.rae.gr/.

2.4 Ο υπολογισμός του κόστους ενέργειας

Η ΡΑΑΕΥ εγκαινίασε εκστρατεία ενημέρωσης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας με στόχο να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μικρές αλλαγές σε καθημερινές συνήθειες μπορούν πράγματι να εξοικονομήσουν σημαντικές ποσότητες ενέργειας και χρήματος και μάλιστα χωρίς να επηρεάσουν καθόλου την ποιότητα της ζωής των καταναλωτών

Η ΡΑΑΕΥ δίνει συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας στη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, ενώ έχει αναπτύξει μια ειδική ιστοσελίδα όπου οι καταναλωτές μπορούν να υπολογίσουν την ενέργεια καθώς και το κόστος χρήσης των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών τους σε ημερήσια και μηνιαία βάση.

Οι καταναλωτές διαλέγουν τις οικιακές συσκευές που διαθέτουν με ένα κλικ √, εισάγουν τον χρόνο χρήσης κάθε συσκευής και επιλέγουν την τιμή κιλοβατώρας που προσφέρει ο Προμηθευτής τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπολογίσουν ένα ενδεικτικό ημερήσιο και μηνιαίο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την διευκόλυνση των καταναλωτών έχουν ήδη προεπιλεχθεί τυπικές συσκευές που χρησιμοποιεί ένα μέσο νοικοκυριό, ενδεικτικές τιμές κατανάλωσης και διάρκεια χρήσης τους, καθώς και η μέση τιμής Προμήθειας (μετά την κρατική επιδότηση) του τρέχοντος μήνα, λαμβάνοντας υπόψη τα τιμολόγια κάθε Προμηθευτή όπως αυτά ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Οι καταναλωτές μπορούν να υπολογίσουν το μηνιαίο κόστος της ενέργειας του σπιτιού τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.electricitycostcalculator.gr

2.5 Η καμπάνια της ΡΑΑΕΥ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Η ΡΑΑΕΥ έχει εγκαινιάσει καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.