Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Σύμφωνα με το άρθρο 12Α του νόμου 4425/2016 (Α’185) θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, ο οποίος εφαρμόζεται μετά την 1η Ιουλίου 2022 έως την 1η Ιουνίου 2023. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα δεδομένα της εφαρμογής του εν λόγω μηχανισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434 (ΦΕΚ Β’ 3517 06.07.2022) με θέμα «Καθορισμός μεθοδολογίας και μαθηματικού τύπου, για τον υπολογισμό της διοικητικά καθοριζόμενης μοναδιαίας τιμής για κάθε κατηγορία μονάδων παραγωγής και για τα χαρτοφυλάκια Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ηλεκτρικής Ενέργειας) του άρθρου 12Α του ν.4425/2016 (Α’185).», ο Φορέας Εκκαθάρισης υπολογίζει και αποστέλλει στη ΡΑΕ σε μηνιαία βάση τις Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας τις οποίες η ΡΑΕ αναρτά στην ιστοσελίδα της.

Παρακάτω δημοσιεύονται οι Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών για κάθε τεχνολογία για τον μήνα παράδοσης: Αύγουστος 2022

 

Ρυθμιζόμενες Τιμές Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ) /
Regulated Producer Revenue Prices (RPRP)
Ημερομηνία Υπολογισμού/
Calculation Date
28-07-2022
Μήνας Παράδοσης/
Delivery Month
08-2022
Τεχνολογία Ηλεκτροπαραγωγής /
Power Generation Technology
ΡΤΕΠ/RPRP
€ per MWh
Λιγνιτικές/
Lignite
205.38
Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασμένου Κύκλου/
Combine Cycle Gas Turbine
422.39
Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου/
Open Cycle Gas Turbine
594.76
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά/
Big Hydro
112.00
Χαρτοφυλάκια ΑΠΕ/
RES Portfolios
85.00

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους και τους εφαρμοστέους μαθηματικούς τύπους για τον υπολογισμό των Ρυθμιζόμενων Τιμών Εσόδων Παραγωγών (ΡΤΕΠ) μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω μηνιαία αρχεία.

Για να δείτε τα αποτελέσματα του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, πατήστε εδώ.