Διαιτησία ΡΑΕ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2012, έχει οργανωθεί μηχανισμός μόνιμης Διαιτησίας στη ΡΑΕ, στον οποίο υπάγονται προς επίλυση οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στον τομέα της ενέργειας, καθώς και οι διαφορές μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών -όπως αυτοί προσδιορίζονται στις διατάξεις του ν.4001/2012-  και  των  επιχειρήσεων  που  ασκούν Ενεργειακές  ∆ραστηριότητες,  αλλά και κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η  ∆ιαιτησία  διεξάγεται  ενώπιον  τριμελούς  διαιτητικού  οργάνου,  το  οποίο  συγκροτείται  από πρόσωπα που αναφέρονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών, ο οποίος συντάσσεται κάθε δύο έτη, με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει μέλη της ΡΑΕ, μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων  και  ∆ικηγορικών  Συλλόγων,  καθώς  και  καθηγητές  Ανώτατων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  οποιασδήποτε  βαθμίδας,  με  εξειδικευμένες γνώσεις  στις  διαφορές  που  υπάγονται  στη ∆ιαιτησία της ΡΑΕ.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού ∆ιαιτησίας (Κ∆) ΡΑΕ στην απόφαση ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 261/2012 εδώ.

Ο κατάλογος Διαιτητών και Επιδιαιτητών βρίσκεται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε να βρείτε και εδώ