Αναφορές Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ανά έτος τις αναλυτικές αναφορές για τη λειτουργία της Χονδρικής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την έναρξη εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που εμπεριέχονται εντός των αναφορών αφορούν σε γραφήματα, πίνακες και στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά, την Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού, την Αγορά Εξισσορόπησης και την Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων.