Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας

Σύμφωνα με το άρθρο 12Α του νόμου 4425/2016 (Α’185) θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας, ο οποίος εφαρμόζεται από τον Ιούλιο 2022 έως την 1η Ιουνίου 2023. Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω προσωρινού μηχανισμού παρακρατείται μέρος των εσόδων που δικαιούνται οι Συμμετέχοντες από την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά, το οποίο αποτελεί το Επιστρεπτέο Έσοδο Αγοράς Επόμενης Ημέρας και (Ε.Ε.Α.Ε.Η.) και το Επιστρεπτέο Έσοδο Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Ε.Ε.Δ.) αντίστοιχα. Το ποσό που απομένει μετά την παρακράτηση των Ε.Ε.Α.Ε.Η. και Ε.Ε.Ε.Δ. αποτελεί το Έσοδο Παραγωγού Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Ε.Π.Α.Ε.Η.) και το Έσοδο Παραγωγού Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (Ε.Π.Ε.Δ.) αντίστοιχα. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα δεδομένα της εφαρμογής του εν λόγω μηχανισμού κατόπιν γνωστοποίησης από τον Φορέα Εκκαθάρισης κάθε εργάσιμη ημέρα.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα Ημερήσια Αποτελέσματα καθώς και σχετικά Στατιστικά Στοιχεία: