Ημερήσια Αποτελέσματα της εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας

Παρακάτω δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς για κάθε τεχνολογία ανά ημερομηνία παράδοσης.