Στατιστικά Στοιχεία εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού

Στο παρακάτω δυναμικό πεδίο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Παραγωγού στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια.

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται:

1. Η μεσοσταθμική τιμή πώλησης πριν και μετά την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

α. το σύνολο του μείγματος προσφοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και

β. το σύνολο του μείγματος προσφοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά

2. Η συνολική αξία πωλήσεων πριν και μετά την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού, καθώς επίσης και – η διαφορά τους – το συνολικό ποσό επιστροφής προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από τους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη:

α. το σύνολο του μείγματος προσφοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και

β. το σύνολο του μείγματος προσφοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά

Όπου: 

– ΑΕΗ: Αγορά Επόμενης Ημέρας

– ΑΕΗ-ΕΗΑ: Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά

– ΑΜΣΤ: Μεσοσταθμική Τιμή Πώλησης Πριν την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού

– ΤΜΣΤ: Μεσοσταθμική Τιμή Πώλησης Μετά την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού

– ΣΑΕ: Συνολική Αξία πωλήσεων HE Πριν την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού

– ΣΤΕ: Συνολικό Έσοδο πωλήσεων HE Μετά την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού

– ΕΕ: Επιστρεπτέο Έσοδο Παραγωγού από την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού