Διαθεσιμότητα Πόρων για την κάλυψη της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία διαθεσιμότητας πόρων για την επιλεχθείσα ημερομηνία φυσικής παράδοσης. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται ανά γράφημα τα εξής: 

  1. GR Dispatchable Generation Availability (MW)”: Αποτυπώνεται η διαθεσιμότητα των κατανεμόμενων μονάδων παραγωγής κατά απόλυτο μέγεθος, καθώς και ως ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος. 
  2. GR Imports/Exports Availability (MW)”: Αποτυπώνεται η διαθεσιμότητα εισαγωγών και εξαγωγών ανά σύνορο, βάσει των μηνιαίων στοιχείων NTC όπως δημοσιεύονται στο site του ΑΔΜΗΕ. 
  3. GR Hourly Availability to Net Load Forecast (MW)”: Αποτυπώνεται η ωριαία πρόβλεψη διαθεσιμότητας πόρων σε αντιπαραβολή με την πρόβλεψη φορτίου και την πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ σύμφωνα με τις επιλύσεις ΔΕΠ. 
Δείτε τα διαγράμματα

Διαθεσιμότητα Πόρων για την κάλυψη της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Επιπλέον, μέσω του πλαισίου που βρίσκεται στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής παρελθοντικών ημερομηνιών με σκοπό την προβολή των σχετικών προβλέψεων για την αντίστοιχη ημέρα. 

Επιπροσθέτως, πατώντας στις τρεις παράλληλες γραμμές στο πάνω δεξιά μέρος κάθε γραφήματος, παρουσιάζεται ένα μενού μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα: 

  • Αποθήκευσης του γραφήματος ως εικόνα (png, jpg) ή κείμενο pdf ή διανυσματικό γραφικό (svg) 
  • Τοπικής αποθήκευσής των πρωτογενών δεδομένων του γραφήματος σε format csv ή xls 
  • Εμφάνισης πίνακα με τα δεδομένα κάτω από το γράφημα