Ενεργειακό Μείγμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Αγοράς Επόμενης Ημέρας – Ημερήσια ανάλυση για την πλέον πρόσφατη εβδομάδα

Παρακάτω παρουσιάζεται το εβδομαδιαίο ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας σε ημερήσια ανάλυση τόσο για την πλευρά της ζήτησης όσο και για την πλευρά της προσφοράς.

Δείτε τα διαγράμματα

Αγοράς Επόμενης Ημέρας – Ημερήσια ανάλυση για την πλέον πρόσφατη εβδομάδα ​

Sources: ΕΧΕ/EnExGroup

Πιο αναλυτικά, για τις πλέον πρόσφατες επτά ημέρες: 

 1. GR DAM Daily Energy MixSELL: Αποτυπώνεται για την πλευρά της πώλησης ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας σε αντιπαραβολή με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP). 
 2. GR DAM Weekly Energy MixSELL: Αποτυπώνεται για την πλευρά της πώλησης ενέργειας, το συνολικό ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. 
 3. GR DAM Daily Energy MixBUY: Αποτυπώνεται για την πλευρά της αγοράς ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας σε αντιπαραβολή με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP). 
 4. GR DAM Weekly Energy MixBUY: Αποτυπώνεται για την πλευρά της αγοράς ενέργειας, το συνολικό ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας – Ωριαία ανάλυση για την τρέχουσα ημέρα παράδοσης

Παρακάτω παρουσιάζεται το ημερήσιο ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας σε ωριαία ανάλυση τόσο για την πλευρά της ζήτησης όσο και για την πλευρά της προσφοράς

Δείτε τα διαγράμματα

Αγοράς Επόμενης Ημέρας – Ωριαία ανάλυση για την τρέχουσα ημέρα παράδοσης

Sources: ΕΧΕ/EnExGroup

Πιο αναλυτικά: 

 1. GR DAM Hourly Energy MixSELL: Αποτυπώνεται για την πλευρά της πώλησης ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα σε αντιπαραβολή με την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP). 
 2. GR DAM Daily Energy MixSELL: Αποτυπώνεται για την πλευρά της πώλησης ενέργειας, το συνολικό ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την αναγραφόμενη ημερομηνία. 
 3. GR DAM Hourly Energy MixBUY: Αποτυπώνεται για την πλευρά της αγοράς ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα σε αντιπαραβολή με την Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP). 
 4. GR DAM Daily Energy MixBUY: Αποτυπώνεται για την πλευρά της αγοράς ενέργειας, το συνολικό ενεργειακό μείγμα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για την αναγραφόμενη ημερομηνία. 

Αγοράς Επόμενης Ημέρας – Ποσότητες Διασυνοριακού Εμπορίου implicit/explicit

Παρακάτω παρουσιάζονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ανά αγοραία χρονική μονάδα, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις ποσότητες ενέργειας μεταξύ των συζευγμένων συνόρων βάσει της επίλυσης του αλγορίθμου σύζευξης ενιαίας τιμής EUPHEMIA (Implicit trades). 

Δείτε τα διαγράμματα

Αγοράς Επόμενης Ημέρας – Ποσότητες Διασυνοριακού Εμπορίου implicit/explicit

Sources: ΕΧΕ/EnExGroup

Ενδοημερήσια Αγορά – Ωριαία ανάλυση αλλαγής μείγματος για την τρέχουσα ημέρα παράδοσης

Παρακάτω αποτυπώνονται οι καθαροί όγκοι από την πώληση (θετικό πρόσημο) και την αγορά (αρνητικό πρόσημο) ενέργειας ανά κατηγορία τεχνολογίας, όπως υπολογίζονται κατά την επίλυση των δημοπρασιών ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρισμού. 

Δείτε τα διαγράμματα

Ενδοημερήσια Αγορά – Ωριαία ανάλυση αλλαγής μείγματος για την τρέχουσα ημέρα παράδοσης

Sources: ΕΧΕ/EnExGroup

Επιπροσθέτως πατώντας στις τρεις παράλληλες γραμμές στο πάνω δεξιά μέρος κάθε γραφήματος, παρουσιάζεται ένα μενού μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα: 

 • Αποθήκευσης του γραφήματος ως εικόνα (png, jpg) ή κείμενο pdf ή διανυσματικό γραφικό (svg) 
 • Τοπικής αποθήκευσής των πρωτογενών δεδομένων του γραφήματος σε format csv ή xls 
 • Εμφάνισης πίνακα με τα δεδομένα κάτω από το γράφημα  

 

Παρατηρήσεις: 

 • Το γράφημα ενημερώνεται αυτόματα κατόπιν δημοσίευσης των πλέον πρόσφατων δεδομένων από τους σχετικούς φορείς.