Σωρευτικές Καμπύλες Προσφοράς Ζήτησης

Σωρευτικές ανώνυμες καμπύλες Προσφοράς/Ζήτησης για την Αγορά Επόμενης Ημέρας (GR)

Στον ακόλουθο σύνδεσμο αποτυπώνεται διαδραστικό γράφημα με τις Σωρευτικές Καμπύλες Προσφοράς («Sell») και Ζήτησης («Buy») της Αγοράς Επόμενης Ημέρας για κάθε ένα από τα αγοραία (ωριαία) προϊόντα της επιλεχθείσας ημέρας παράδοσης. 

Οι συγκεκριμένες καμπύλες Προσφοράς/Ζήτησης λαμβάνουν υπόψη όλες τις προσφορές που οδηγούν στην τελική εκκαθάριση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ανά αγοραία χρονική μονάδα (ώρα) και συγκεκριμένα:

·  Σωρευτικές Ανώνυμες Καμπύλες Προσφοράς/Ζήτησης (Aggregated Anonymous Supply(Sell) / Demand(Buy) Curves)

·  Εντολές Πακέτου (Block Orders)

·  Συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις ποσότητες ενέργειας μεταξύ των συζευγμένων συνόρων βάσει της επίλυσης του αλγορίθμου σύζευξης ενιαίας τιμής EUPHEMIA (Net Implicit imports/exports)

Λαμβάνοντας υπόψη και τα τρία παραπάνω μεγέθη, το σημείο Τομής των Σωρευτικών καμπυλών Προσφοράς/Ζήτησης ορίζει την Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ).

Το γράφημα δίνει την δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας παράδοσης και αγοραίου προϊόντος για τις τελευταίες τριάντα ημέρες.

Sources: ΕNEX

MCP : Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (TEA)/ Market Clearing Price (MCP).

Offer side : Προσφορά (Supply)/Ζήτηση(Demand) 

Aggregated Quantity: Συγκεντρωτική ποσότητα ισχύος (MW).