Ευρωπαϊκός Χάρτης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρέχει στους καταναλωτές και όλους τους συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά τη δυνατότητα παρακολούθησης τεσσάρων ευρωπαϊκών χαρτών με δεδομένα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Στους ανωτέρω χάρτες παρουσιάζονται για κάθε χώρα σε ημερήσια βάση τα παρακάτω δεδομένα:

1. Το ποσοστό διείσδυσης της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ ως προς την εγχώρια ζήτηση φορτίου (RES penetration)

2. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από το σύνολο των εγκατεστημένων ΑΠΕ (RES generation)

3. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά συστήματα (PV generation)

4. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από Αιολικά συστήματα (WIND generation)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

· Στους χάρτες επισημαίνονται με χρωματισμό οι χώρες για τις οποίες υπάρχει πλήρης διαθεσιμότητα δεδομένων για την ημερομηνία απεικόνισης των στοιχείων.

· Ως συνολική παραγωγή ΑΠΕ λαμβάνεται το άθροισμα της παραγόμενη ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που αποτυπώνεται στην πλατφόρμα διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTOSe Transparency Platform) από τις εξής πηγές: ΥΗΣ τρέχοντος ύδατος, Βιομάζα, Γεωθερμία, Αιολικά (χερσαία & υπεράκτια), Φωτοβολταϊκά, άλλες μορφές ΑΠΕ.

service provided to the Hellenic Regulatory Authority for Energy (RAE)

Powered by DIEM; source: ENTSOe