Θεσμικό Πλαίσιο Πετρελαιοειδών

Με το Ν. 3054/02 ανατέθηκαν στη ΡΑΕ εισηγητικές αρμοδιότητες σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς πετρελαιοειδών. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:
  • Η ΡΑΕ γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκδοση και τυχόν τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών και του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
  • Η ΡΑΕ συμμετέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων, η οποία μεταξύ άλλων συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ρυθμίζει θέματα διάθεσης των αποθεμάτων ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης.
  • Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη ΡΑΕ στοιχεία τιμών πετρελαιοειδών και βιοκαυσίμων, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης
  • Γνωμοδοτεί στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών σχετικά με την επιβολή, γενικά ή τοπικά, ανώτατων ορίων στις τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων και βιοκαυσίμων για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας, λόγω υψηλών διεθνών τιμών πετρελαίου ή λόγω μη ικανοποιητικής λειτουργίας του ανταγωνισμού.
  • Οι κάτοχοι αδειών του Ν.3054/2002 υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με τη δραστηριότητά τους στον τομέα των πετρελαιοειδών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως στοιχείων τιμών και ποσοτήτων πετρελαιοειδών που διακινούν καθώς και στοιχείων που σχετίζονται με την πρόσβαση τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και αγωγούς μεταφοράς.
  • Κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να δημοσιοποιεί στοιχεία τιμών ή ανταλλαγμάτων για την πρόσβαση τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.
 
Με τους Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/7.8.2009) και Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α 85/4.6.2010) ανατέθηκαν στη ΡΑΕ και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
  • Έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.
  • Διατύπωση γνώμης στον Υπουργό για την επέκταση πρόσβασης τρίτων και σε άλλες υποδομές, πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 3054/2002.
  • Διαβίβαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στοιχείων από τα οποία διαπιστώνονται εναρμονισμένες πρακτικές ή άλλες στρεβλώσεις του υγιούς ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/77 (ΦΕΚ Α 278).