Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Θέμα Διαγωνισμού: Υπηρεσίες
Ημερομηνία: 08.03.2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ». ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 107519.

 1. Διακήρυξη
 2. Παράρτημα Ι
 3. Παράρτημα ΙΙ
 4. Διευκρίνιση  Ι
 5. Διευκρίνιση  ΙΙ
 6. Διευκρίνηση ΙΙΙ

Θέμα Διαγωνισμού: Υλικά
Ημερομηνία: 18.11.2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και περιφερειακών».

 1. Διακήρυξη
 2. Διακήρυξη σε επεξεργάσιμη μορφή
 3. Παράρτημα
 4. Περίληψη

Θέμα Διαγωνισμού: Υπηρεσίες
Ημερομηνία: 10.11.2020
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)».

 1. Διακήρυξη
 2. Παράρτημα
 3. Περίληψη