Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ

Δικαίωμα Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και των Δικτύων Διανομής έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται από τη ΡΑΕ, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης:  (α) οι Προμηθευτές, (β) οι Επιλέγοντες Πελάτες, για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται και (γ) κάθε πρόσωπο που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις οικονομικής φερεγγυότητας και τεχνικής επάρκειας.

Η ΡΑΕ εξετάζει τις αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’451/16.04.2010) και αποφασίζει για την εγγραφή ή μη των αιτούντων στο Μητρώο. Μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ, ένα πρόσωπο έχει δικαίωμα σύναψης με το ΔΕΣΦΑ Σύμβασης Μεταφοράς ή/και Σύμβασης Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από τη ΡΑΕ Πρότυπες Συμβάσεις ή/και σύναψη Σύμβασης Χρήσης με τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου.