Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής

Σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθµ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007) µε θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της μεσοσταθµικής τιμής εισαγωγής Φυσικού Αερίου», οι επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ, ανά τρίμηνο, στοιχεία τιμών και ποσοτήτων του φυσικού αερίου που εισάγουν. Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την εποπτεία της αγοράς ενέργειας, υπολογίζει, βάσει των στοιχείων που παρέχονται κατά δήλωση των εισαγωγέων, τη μηνιαία μεσοσταθµική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε τριμηνιαία βάση και τα αποτελέσματά της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ.

Με τη δημοσιοποίηση της μεσοσταθµικής τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου, σε συνδυασμό µε τις τιμές των ΤΑΑΕ (Τιμής Αναφοράς Αερίου Εξισορρόπησης), ΟΤΑΑΕ (Οριακής Τιμής Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης), ΟΤΠΑΕ (Οριακής Τιμής Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης) που δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, παρέχεται στους υφιστάμενους και δυνητικούς συμμετέχοντες στην αγορά, σημαντική πληροφόρηση σχετικά µε τις συνθήκες τιμών που επικρατούν στην ελληνική αγορά, κάτι που επιτρέπει την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών και, συνεπώς, την ανάπτυξη ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών φυσικού αερίου. Περαιτέρω, η δημοσιοποίηση στοιχείων τιμών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου, όπου οι τιμές θα διαμορφώνονται βάσει της σχέσης προσφοράς και ζήτησης, σε πραγματικό χρόνο σε ένα Βάθρο Εμπορίας (trading platform).

 

Αρχείο Ανακοινώσεων: