Ασφάλεια Εφοδιασμού Φυσικού Αερίου

Με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό  994/2010 θεσπίστηκαν μέτρα για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο. Ο Κανονισμός επιβάλλει μια σειρά από υποχρεώσεις στα Κράτη-Μέλη για την βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, μεταξύ των οποίων:

  • Ο ορισμός αρμόδιας αρχής υπεύθυνης για την εφαρμογή του
  • Η εκπόνηση εκτίμησης της επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο
  • Η εξέταση της ανάγκης ενεργοποίησης μόνιμης δυναμικότητας φυσικής αμφίδρομης ροής σε διασυνδέσεις με άλλα Κράτη-Μέλη
  • Η διασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας για την κάλυψης της μέγιστης ζήτησης μετά από απώλεια της μεγαλύτερης υποδομής εισόδου φυσικού αερίου (Κανόνας υποδομής)
  • Η διασφάλιση της τροφοδοσίας των «προστευόμενων καταναλωτών» υπό ακραίες θερμοκρασίες ή σε διαστήματα εξαιρετικά υψηλής ζήτησης
  • Η διασφάλιση της τροφοδοσίας των «προστευόμενων καταναλωτών» σε ενδεχόμενη διαταραχή της μεγαλύτερης ενιαίας υποδομής αερίου υπό μέσες χειμερινές συνθήκες (Κανόνας για τον εφοδιασμό)
  • Η θέσπιση σχεδίου προληπτικής δράσης και σχεδίου έκτακτης ανάγκης
  • Η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας κατά την κατάρτιση των ανωτέρω σχεδίων και κατά την διαχείριση κρίσεων εφοδιασμού.

Με την διάταξη του άρθρου 12 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ έχει οριστεί Αρμόδια Αρχή (Competent Authority) για την εφαρμογή του Κανονισμού 994/2010. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938  αντικατέστησε τον 994/2010, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην περιφερειακή συνεργασία και αλληλεγγύη στον τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία για τη σχετική Μελέτη Εκτίμησης Επικινδυνότητας εδώ:

Σχέδιο Προληπτικής Δράσης 2018 (Σχέδιο Προληπτικής Δράσης 2020 – σε διαβούλευση)

Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης