Ανεξάρτητα Συστήματα Φ.Α.

Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) είναι ένα Σύστημα Φυσικού Αερίου που δεν εντάσσεται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ανεξαρτήτως διασύνδεσης με το Σύστημα αυτό. Δικαίωμα κατασκευής και κυριότητας ή, σε περίπτωση υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης, δικαίωμα χρήσης των ΑΣΦΑ έχουν οι κάτοχοι Άδειας ΑΣΦΑ. Η Άδεια ΑΣΦΑ χορηγείται μόνο σε νομικά πρόσωπα με απόφαση της ΡΑΕ, κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4001/2011 και στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου. Η ΡΑΕ ορίζει και παρακολουθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας των ΑΣΦΑ (Κώδικα Διαχείρισης, Κανονισμό Τιμολόγησης, Πιστοποίηση κλπ.), στη βάση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και του εθνικού δικαίου. Σε περίπτωση που ένα ΑΣΦΑ χωροθετείται σε περισσότερες από μία χώρες, συνεργάζεται με τις οικείες Ρυθμιστικές Αρχές.

Οι βασικές ρυθμιστικές παράμετροι για την πρόσβαση χρηστών στον αγωγό TAP καθορίστηκε µε το «Final Joint Opinion of the Energy Regulators on TAP A.G.’s Exemption Application: Autorita per l’energia elettrica e il gas (Italy), Enti Rregullator i Energjise (Albania), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Greece)» (FJO).Ευρωπαϊκής . Το κείμενο αυτό αποτελεί την Απόφαση Εξαίρεσης του αγωγού κατά το άρθρο 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ από τις διατάξεις των άρθρων 9, 32 και 41(6), (8) και (10) της ίδιας Οδηγίας, και εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ µε την υπ’ αριθμ. 269/2013 Απόφασή της. Οι όροι που τέθηκαν στον αγωγό TAP, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των τριών εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, καθώς και της συνεργασίας τους µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ενεργειακή Κοινότητα, διαφυλάσσουν µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τον ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά ενέργειας.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο του αγωγού IGB καθορίστηκε µε την Απόφαση Εξαίρεσης που επεξεργάστηκαν από κοινού οι ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας και Βουλγαρίας, κατόπιν της υπ’ αριθµ. [C(2018) 5058 final]/25.07.2018 Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κείμενο αυτό εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ µε την υπ’ αριθμ. 768/06.08.2018 Απόφασή της (26). Στη βάση της Απόφασης Εξαίρεσης έχουν επίσης εγκριθεί από τις δύο Ρυθμιστικές Αρχές ο Κώδικας Διαχείρισης και ο Κανονισμός Τιμολόγησης (27) του αγωγού.

  • Πλωτός τερματικός σταθμός ΥΦΑ (FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας