Δίκτυo Διανομής (ΦΑ)

Η διανομή φυσικού αερίου, ως μονοπωλιακή δραστηριότητα, διαχωρίστηκε από την προμήθεια φυσικού αερίου με το Ν.4336/2015. Εκ του νόμου, συστάθηκαν, οι εταιρίες ΕΔΑ Αττικής, ως κύριος και διαχειριστής του δικτύου της περιφέρειας Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, ως κύριος και διαχειριστής των δικτύων του νομού Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας Θεσσαλίας (δύο διαχειριστές που συγχωνεύθηκαν σε μία εταιρεία) και η ΔΕΔΑ, ως κύριος και διαχειριστής της Λοιπής Ελλάδας πλην των περιοχών της ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας.  Επιπρόσθετα, η ΡΑΕ έχει χορηγήσει Άδειες Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.» για τον Δήμο  Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Εύβοιας και στην εταιρεία «HENGAS A.E.» για τον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τον Δήμο Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα δίκτυα διανομής της χώρας, ανάλογα µε την πίεση λειτουργίας τους διακρίνονται στο Δίκτυο μέσης πίεσης (µε ονομαστική πίεση 19,0 bar) και στο Δίκτυο χαμηλής πίεσης (µε ονομαστική πίεση 0,025 – 4,0 bar).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 589/2013 (ΦΕΚ Β’ 487/20.07.2017), εκδόθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτυού Διανομής. Με τον Κώδικα ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, των Χρηστών του Δικτύου Διανομής και των Τελικών Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής και θέματα που αφορούν στη διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουργία του Δικτύου Διανομής, καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης των Χρηστών Διανομής στο Δίκτυο Διανομής και στις παρεχόμενες από τον Διαχειριστή του Δικτύου υπηρεσίες.[1]

Ο Διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής και στους Τελικούς Πελάτες, κατά τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής τις Υπηρεσίες της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των Χρηστών Διανομής ή των Τελικών Πελατών.

Στη Βασική Δραστηριότητα του Διαχειριστή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • Παροχή πρόσβασης χρήσης του Δικτύου Διανομής στους Χρήστες Διανομής, με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα και την οικεία νομοθεσία
  • Ανάπτυξη (σχεδιασμός και κατασκευή) του Δικτύου Διανομής
  • Επιθεώρηση, συντήρηση, αντικατάσταση και αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής
  • Εξασφάλιση της ασφάλειας του Δικτύου Διανομής, διαχείριση και άμεση ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, διαχείριση κρίσεων
  • Θεώρηση μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και διενέργεια αυτοψίας σε νέες οικοδομές
  • Προώθηση της χρήσης του Φυσικού Αερίου μέσω μεθόδων αγοράς για την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής και τη σύνδεση νέων Τελικών Πελατών με το Δίκτυο Διανομής
  • Ανάπτυξη και λειτουργία εύχρηστων και ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων, για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή
  • Διαχείριση διαδικασιών αλλαγής Χρήστη Διανομής σε Σημείο Παράδοσης
  • Ενεργοποίηση Μετρητών

Οι δαπάνες του Διαχειριστή για τις ανωτέρω υπηρεσίες Διανομής ανακτώνται από τα Τιμολόγια Διανομής σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή. Ο Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου εκδόθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 328/2016 και τροποποιήθηκε για 1η φορά με την Απόφαση ΡΑΕ 421/2021. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως ορίζεται στον Κώδικα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4001/2011.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 235/2019,[3] εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μετρήσεων Δικτύου Διανομής. Με τον Κανονισμό ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Χρηστών και των Τελικών Πελατών αναφορικά με τα θέματα μέτρησης ή εκτίμησης της παραδοθείσας ποσότητας και παραμέτρων ποιότητας Φυσικού Αερίου στο Δίκτυο Διανομής, η διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου των μετρήσεων, η διαδικασία επίλυσης διαφορών και οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις μετρήσεις.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για τις εταιρίες διανομής εδώ: (note 2) 


[1] Με την Απόφαση ΡΑΕ 298/2018, πραγματοποιήθηκε η 1η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 642/2018, πραγματοποιήθηκε η 2η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 3334/10.08.2018).

[2] ΦΕΚ Β’ 3067/2016).

[3] (ΦΕΚ Β’ 4818/2019)