Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Φ.Α.)

Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest, ΕΚΕ ή PCIs) είναι έργα διασυνοριακών υποδομών που συνδέουν τα ενεργειακά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας. Στοχεύουν στο να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή πολιτική και τους στόχους για την ενέργεια και το κλίμα, προσιτή οικονομία, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια και μακροπρόθεσμη απεξάρτηση της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με την συμφωνία του Παρισιού.

Ο Κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 347/2013 καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκαιρη ανάπτυξη και διαλειτουργικότητα των διαδρόμων και ζωνών προτεραιότητας των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών, δηλαδή υποδομών EKE που συνδέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μία ή περισσότερες τρίτες χώρες και αφορούν ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και το διοξείδιο του άνθρακα. Με βάση το άρθρο 3(4) του Κανονισμού, ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις με τις οποίες καταρτίζεται ο κατάλογος Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενωσιακός κατάλογος, PCI list). Κάθε δύο χρόνια καταρτίζεται νέος ενωσιακός κατάλογος. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερις ενωσιακοί κατάλογοι.

Ένα έργο για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ενεργειακές αγορές και στην ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον, να ενισχύει τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας και να βοηθάει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφοροποιώντας τις πηγές ενέργειας και να συμβάλλει στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η διαδικασία επιλογής των ΕΚΕ δίνει προτεραιότητα σε έργα που εμπίπτουν στους διαδρόμους προτεραιότητας, όπως αυτοί καθορίζονται στην πολιτική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.

Τα υποψήφια ΕΚΕ προτείνονται από τους φορείς υλοποίησής τους. Στη συνέχεια αξιολογούνται από τις περιφερειακές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς των κρατών μελών, τους διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς των  ευρωπαϊκών δικτύων, τους φορείς υλοποίησης των υποψήφιων ΕΚΕ, τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).  Ο ACER είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των έργων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με τα κριτήρια των ΕΚΕ  και την προστιθέμενη αξία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.