Ρυθμιζόμενο Έσοδο & Τιμολόγια ΕΣΦΑ

Ρυθμιστική Περίοδος 2024 – 2027

 

Μεθοδολογία Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολογίων ΕΣΦΑ

  • Ιούλιος 2023 – Απόφαση Ε-59/2023 «Τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία του Απαιτούμενου Εσόδου και των Τιμολογίων των δραστηριοτήτων του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) – Έκτη Αναθεώρηση»
  • Οκτώβρης 2020 – Απόφαση 1434/2020 «Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 – Πέμπτη Αναθεώρηση».
  • Ιούνιος 2019 – Απόφαση 539/2019 «Έγκριση της 4ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2001 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 της Επιτροπής για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με την εναρμονισμένη διάρθρωση των τιμολογίων μεταφοράς αερίου»
  • Ιούλιος 2018 – Απόφαση 644/2018 «Έγκριση της 3ης Αναθεώρησης Κανονισµού Τιµολόγησης Βασικών ∆ραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν.4001/2001»

 

Ρυθμιστική Περίοδος 2020 – 2022

  • Ιούλιος 2023 – Απόφαση Ε-58/2023 «Καθορισμός  Προσωρινού Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έτος 2023»
  • Ιούνιος 2022 – Απόφαση 592/2022 «Καθορισμός προσωρινού τιμολογίου χρήσης του Σταθμού Φόρτωσης Φορτηγών με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ)στη Ρεβυθούσα σύμφωνα με το άρθρα 15 παρ. 1 και 88 παρ. 5 ν.4001/2011, όπως ισχύει»
  • Ιούνιος 2020 – Απόφαση 1038/2020 «Έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει»
  • Ιούνιος 2021 – Απόφαση 512/2021 «Αναπροσαρμογή του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έτος 2022»

 

Παλιότερες Αποφάσεις

  • Μάιος 2019 – Απόφαση 540/2019 «Έγκριση του απαιτούμενου Εσόδου Μεταφοράς και εγκατάστασης ΥΦΑ και Τακτική Αναθεώρηση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.»
  • Ιούλιος 2019 – Απόφαση 566/2019 «Έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει»