Ρυθμιζόμενο Έσοδο & Χρεώσεις Χρήσης

Μέσω του Απαιτούμενου Εσόδου, διασφαλίζεται η κάλυψη του κόστους  για την ανάπτυξη και συντήρηση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και το οποίο  ανακτάται από τους χρήστες μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), σύμφωνα με τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ» (Απόφαση ΡΑΕ 340/2014) και τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020).

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Μεθοδολογίας υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του ΕΣΜΗΕ είναι:

  • 4-ετής ρυθμιστική περίοδος, χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής εντός της ρυθμιστικής περιόδου της διαφοράς μεταξύ των προϋπολογιζόμενων και των πραγματικών βάσει απολογισμού λειτουργικών δαπανών, ώστε να δίνεται κίνητρο στο Διαχειριστή για βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
  • Καθορισμός του Επιτρεπόμενου Εσόδου, λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, το εύλογο κόστος των απασχολούμενων κεφαλαίων του Διαχειριστή, καθώς και τις ετήσιες αποσβέσεις που υπολογίζονται σύμφωνα με την οικονομική ζωή των παγίων, αντί της λογιστικής ωφέλιμης διάρκειας ζωής.
  • Καθορισμός του Απαιτούμενου Εσόδου, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης επενδύσεων που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενα έτη, τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες που διαχωρίζονται λογιστικά, τα έσοδα συμφόρησης στις διεθνείς διασυνδέσεις.
  • Παροχή κινήτρου για την υλοποίηση Έργων Μείζονος Σημασίας, μέσω της παροχής πρόσθετης απόδοσης

Μπορείτε να δείτε τη διαδικασία υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος εδώ: (note 3)

Το Απαιτούμενο έσοδο που αναλογεί στο σύνολο των Πελατών, επιμερίζεται μεταξύ των Πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο ΕΣΜΗΕ και των λοιπών Πελατών που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Διανομής, ανάλογα με την ισχύ χρέωσής τους ως εξής (υποενότητα 9.3 της επανέκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ):

Το ποσό της χρέωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Πελάτη απευθείας συνδεδεμένο στο ΕΣΜΗΕ προϋπολογίζεται σε ετήσια βάση και προσδιορίζεται ως το γινόμενο της ισχύος χρέωσης του Πελάτη επί τη μοναδιαία χρέωση που του αντιστοιχεί. Η μοναδιαία χρέωση για κάθε Πελάτη συνδεδεμένο με το ΕΣΜΗΕ σε Ευρώ/MW είναι η ίδια για όλη την Επικράτεια και καθορίζεται ως το πηλίκο του Απαιτούμενου Εσόδου που επιμερίζεται στους Πελάτες αυτούς διαιρούμενο με το άθροισμα των ισχύων χρέωσής τους.

    Η μεθοδολογία επιμερισμού του Απαιτούμενου Εσόδου που αναλογεί και κατανέμεται στους Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο Διανομής, οι κατηγορίες των Πελατών και η μεθοδολογία προσδιορισμού των μοναδιαίων τιμών των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος ή των τιμολογίων χρέωσης των Πελατών αυτών, καθώς και οι αναγκαίες σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος για Πελάτες Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.[1]

Οι βασικές αρχές της εν λόγω μεθοδολογίας είναι οι ακόλουθες:

  • η χρέωση κάθε Πελάτη για τη χρήση του ΕΣΜΗΕ να αντανακλά, κατά το δυνατό, το κόστος που προκαλεί αντίστοιχα η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Πελάτη στο ΕΣΜΗΕ,
  • τρόπος υπολογισμού του ύψους της μοναδιαίας Χρέωσης Χρήσης Συστήματος να είναι απλός και κατανοητός για τους Πελάτες, και το αποτέλεσμά του επαρκώς προβλέψιμο,
  • οι Πελάτες εντάσσονται στις Κατηγορίες Πελατών αναλόγως της επιβάρυνσης που προκαλούν στο ΕΣΜΗΕ,
  • να παρέχονται, μέσω των χρεώσεων, κίνητρα στους Πελάτες να διαχειριστούν τη ζήτησή τους και ιδίως την διακύμανση του φορτίου τους,
  • λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη ή δυνατότητα εγκατάστασης μετρητικών διατάξεων, οι οποίες αφενός επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φορτίου κάθε Πελάτη και αφετέρου επιτρέπουν τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα φορτιακά χαρακτηριστικά.

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις ΡΑΕ εδώ: (note 4)


[1] Αποφάσεις ΡΑΕ 1332/2009 και 2215/2010