Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

11.10.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 • PDF
 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30.10.2023

19.09.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΡΑΑΕΥ)

 • PDF
 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  29.09.2023

 • Διακήρυξη 2/2023
 • Προκήρυξη 2/2023
 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 • XML
 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μμ

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ : Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00μμ

 • Μεταφρασμένα Αρχεία στα Αγγλικά: Αρχείο 1, Αρχείο 2, Αρχείο 3
 • Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού 2/2023 «Συμβουλευτική υποστήριξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ως προς την αξιολόγηση και αναθεώρηση του σχεδιασμού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΕΕ»: η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023  σε Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00. Ομοίως μετατίθεται και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, η οποία ορίζεται τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00.  (Απόφαση 196/2023)
 • 2η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού 2/2023 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186725):«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ» (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023)», μέχρι και την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00. (Απόφαση 213/2023)
 • Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00.

Θέμα Διαγωνισμού: Υπηρεσίες
Ημερομηνία: 08.03.2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕ». ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 107519.

 1. Διακήρυξη
 2. Παράρτημα Ι
 3. Παράρτημα ΙΙ
 4. Διευκρίνιση  Ι
 5. Διευκρίνιση  ΙΙ
 6. Διευκρίνηση ΙΙΙ

Θέμα Διαγωνισμού: Υλικά
Ημερομηνία: 18.11.2020
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και περιφερειακών».

 1. Διακήρυξη
 2. Διακήρυξη σε επεξεργάσιμη μορφή
 3. Παράρτημα
 4. Περίληψη

Θέμα Διαγωνισμού: Υπηρεσίες
Ημερομηνία: 10.11.2020
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με αντικείμενο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του κτιρίου της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.)».

 1. Διακήρυξη
 2. Παράρτημα
 3. Περίληψη