Διαβουλεύσεις

  • Αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο

  • Ημερομηνία (από - έως)

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τον Κατάλογο των Σημαντικών Χρηστών του Δικτύου (ΣΧΔ) καθώς και των μέτρων που υλοποιούν στις εγκαταστάσεις τους δυνάμει των Σχεδίων Άμυνας και Αποκατάστασης του ΕΣΜΗΕ

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 8ης Νοεμβρίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62/2022 Απόφασης ΡΑΕ σχετικά με τις προδιαγραφές προϊόντων στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ’ αριθμ. EXE

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τη χρονική περίοδο 2024-2033

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 27 Οκτωβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. για το ημερολογιακό έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 13 Νοεμβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με τη συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, παρ. 8 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016),

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 10 Οκτωβρίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης – Alexandroupolis LNG Terminal Access Code

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. για το ημερολογιακό έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016: «4. Μεθοδολογίες, παράμετροι

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας ΔΕΔΑ για τα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου