Θεσμικό Πλαίσιο Ηλεκτρισμού

Η εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των αγορών ηλεκτρισμού των χωρών της Ευρώπης σύμφωνα με το Μοντέλο Στόχο (EU Target Model) και όπως απορρέει από τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, οδηγεί στο σχηματισμό της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς Ηλεκτρισμού (Internal Electricity Market).[1]

Η προέλευση των δομικών στοχεύσεων του Μοντέλου Στόχου, πηγάζει από τον πυρήνα της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την επέκταση της κοινής ιδέας της εσωτερικής αγοράς στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα. Ο όρος «Μοντέλο Στόχος» περιγράφει ουσιαστικά τη διαδικασία βάσει της οποίας το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της ΕΕ σχεδιάζεται γύρω από ένα μοντέλο συγκριτικής αξιολόγησης, επομένως ένα «Μοντέλο Στόχος». Το Target model είναι αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου εργασίας με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ACER, των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, των εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, και των ενδιαφερομένων μερών για την ανάπτυξη ενός μοντέλου ενιαίας αγοράς για την ΕΕ. Το μοντέλο-στόχος πηγάζει από το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της ΕΕ, μια νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στο άνοιγμα και τη ρύθμιση των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο του 2009, η σχετική νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Ο σχηματισμός της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού έχει ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και της ρευστότητας των αγορών, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιορίζοντας έτσι το συνολικό κόστος ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έχουν επίσης τα έργα υποδομών και οι διασυνδέσεις, στοχεύοντας στην χωρίς περιορισμούς ροή ηλεκτρικής ενέργειας από περιοχές με χαμηλές τιμές σε περιοχές με υψηλότερες τιμές, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους ενέργειας μέσω της σύγκλισης τιμών.

Με σκοπό την μετάβαση του Ελληνικού συστήματος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε μια ενοποιημένη Ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην ενωσιακή νομοθεσία για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επίτευξη του Μοντέλου Στόχου (Target Model), εκδόθηκε ο ν.4425/2016, µε τις διατάξεις του οποίου, συνοπτικά, θεσπίστηκαν τέσσερις επιμέρους χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, και πιο συγκεκριμένα, η Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά, η Αγορά Επόμενης Ημέρας, η Ενδοημερήσια Αγορά και η Αγορά Εξισορρόπησης.


[1] 3rd Energy Package, και Clean Energy Package