Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ

Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μίας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης).

Η αποζημίωση των κατόχων των ως άνω σταθμών καθώς και των κατόχων των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που διαθέτουν Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα πραγματοποιείται από τον Ειδικό Διαχειριστικό Λογαριασμό ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (ΕΛΑΠΕ)[1], τον οποίο διαχειρίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ. Ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) διαχωρίζεται λογιστικά στον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις[2] η ΡΑΕ, με απόφασή της προσδιορίζει τις μοναδιαίες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ που επιβάλλονται στους καταναλωτές κάθε κατηγορίας, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΕΛΑΠΕ). Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 οι εν λόγω διαδικασίες προσδιορισμού και αναθεώρησης αναστέλλονται, ενώ από το έτος 2021 η Χρέωση Βάσης καθορίζεται από τη ΡΑΕ.

Μπορείτε να δείτε την υπ’ αριθμ. 1654/2020 Απόφασή της ΡΑΕ,[3] αναφορικά με το ύψος της Χρέωσης Βάσης ΕΤΜΕΑΡ που ισχύει από 01.01.2021, εδώ: Απόφαση 1654-2020


[1] του Άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει

[2] Άρθρο 143, παρ. 3β, περ. (αα) του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ειδικά μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4625/2019

[3] «Καθορισμός της Χρέωσης Βάσης του άρθρου 143 παρ. 3β του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το ημερολογιακό έτος 2021»